Klacht: Hoe kan ik een contract hebben zonder een contract te hebben getekend?

op 09 mei 2017 over Canaldigitaal in de categorie Alles-in-1

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Na al eerder een klacht te hebben Gemeld bijnklacht.nl meld ik er nog maar 1 over canaldigitaal. Men weigert om mijn contract te beëindigen omdat ik volgens hun een contract heb van 1 jaar. Nu Heb ik eens alles nagekeken maar naar mijn weten hebben ze geen enkel contract met mijn handtekening erop. Dit contract heb ik zover ik weet niet opgestuurd. En dus bestaansrecht geen enkele binding voor een 1 jarig contract. Webcare blijft maar volhouden dat er een contract is en dat er geen aanleiding is om dit te ontbinden. Men komt ook niet met dit ondertekende contract tevoorschijn. Sterker nog Er word geen woord over gerept als je aan de telefoon hier naar vraagt, dan word er snel overheen gekletst door het zeer onkundige personeel dat in hetzelfde collecteer zit als dat van ziggo en nog een paar van die oprichtersbedrijven

Gewenste Oplossing:

Dat men nogmaals mijn contract dat ik naar zeggen van canaldigitaal zou hebben beëindigt. En als men dit niet wil dat ze mij gaan bellen om te vragen waar ze het ondertekende contract naartoe kunnen sturen of per mail is ook een mogelijkheid. Zolang hun niet bewijzen dat er geen juridische band is beschouw ik het contract als ontbonden

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een email gestuurd naar Canaldigitaal over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Deze klacht is zojuist door Canaldigitaal in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - We hebben bericht ontvangen dat Canaldigitaal een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Canaldigitaal

Heeft op 09 mei 2017 om 18:38 geantwoord

Geboden Oplossing:

Oplossing is alleen zichtbaar voor melder van de klacht

Heeft op 10 mei 2017 om 00:24 geantwoord

bovendien beroep ik mij op het volgende artikel uit het burgerlijk wetboek waarin voorwaarden staan waaraan canaldigitaal niet aan heeft voldaan

Artikel 227b

1.
Voordat een overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt verstrekt degene die een dienst van de informatiemaatschappij verleent als bedoeld in artikel 15d lid 3 van Boek 3 de wederpartij ten minste op duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze informatie over:
a. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en in het bijzonder welke handelingen daarvoor nodig zijn;

b. het al dan niet archiveren van de overeenkomst nadat deze tot stand zal zijn gekomen, alsmede, indien de overeenkomst wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de wederpartij te raadplegen zal zijn;

c. de wijze waarop de wederpartij van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

d. de talen waarin de overeenkomst kan worden gesloten;

e. de gedragscodes waaraan hij zich heeft onderworpen en de wijze waarop deze gedragscodes voor de wederpartij langs elektronische weg te raadplegen zijn.

2.
De dienstverlener stelt voor of bij het sluiten van de overeenkomst de voorwaarden daarvan, niet zijnde algemene voorwaarden als bedoeld in artikel 231, op zodanige wijze aan de wederpartij ter beschikking, dat deze door hem kunnen worden opgeslagen zodat deze voor hem toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming.

3.
Lid 1 is niet van toepassing op overeenkomsten die uitsluitend door middel van de uitwisseling van elektronische post of een soortgelijke vorm van individuele communicatie tot stand zijn gekomen.

4.
Een overeenkomst die tot stand is gekomen onder invloed van het niet naleven door de dienstverlener van zijn in lid 1, aanhef en onder a, c of d, genoemde verplichtingen, is vernietigbaar. Indien de dienstverlener zijn in lid 1, aanhef en onder a of c genoemde verplichting niet is nagekomen, wordt vermoed dat een overeenkomst onder invloed daarvan tot stand is gekomen.

5.
Gedurende de tijd dat de dienstverlener de informatie, bedoeld in lid 1, onder b en e en lid 2, niet heeft verstrekt, kan de wederpartij de overeenkomst ontbinden.

6.
Tussen partijen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf kan van lid 1 worden afgeweken.

gelet op de bovenstaande is het contract bij deze ontbonden. Mocht het onverhoopt toch tot een rechtzaak komen dan zal deze klacht met al haar reacties uiteraard mee worden genomen als bewijslast

Alle klachten die gemeld zijn door anjasemmy9019