Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Klacht.nl
Versie: 1.4.2

Klacht.nl is een platform waar Klagers een klacht ten aanzien van een Organisatie kenbaar kunnen maken. Organisaties hebben vervolgens de mogelijkheid om op klachten te reageren. Om de gebruikservaring van Klacht.nl zo optimaal mogelijk te maken voor zowel Klagers als Organisaties en om geschillen te voorkomen en zo nodig op te lossen, hanteert Klacht.nl deze Algemene Voorwaarden. Lees ze dan ook goed door, zodat u op de hoogte bent van de regels die gelden en optimaal gebruik kunt maken van de dienstverlening.

Artikel 1. Definities
1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Account: de persoonlijke sectie gecreëerd door of voor Gebruiker wanneer hij/zij zich aanmeldt voor de Dienst, welke sectie door hem/haar wordt beheerd;
b. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, welke tevens beschikbaar zijn op http://www.klacht.nl/algemene-voorwaarden/
c. Abonnementsdienst: het React, Connect dan wel Interact abonnement;
d. React: de gratis versie van de Dienst voor Organisatie op abonnementsbasis waarmee zij onder meer toegang kan verkrijgen tot de NAW-gegevens van Gebruiker en een reactie te geven op de ingediende klachten, en zoals nader omschreven op de Website;
e. Content: alle content die via de Dienst beschikbaar wordt gesteld,door Gebruikers waaronder begrepen maar niet beperkt tot de klachten van Klagers en de geboden oplossingen door Organisaties, alsmede logo’s, merktekens en (audiovisueel) beeldmateriaal;
f. Dienst: de dienst die Klacht.nl aan Gebruikers aanbiedt, door middel waarvan Klagers klachten over Organisaties kunnen plaatsen op daartoe bestemde delen van de Website en Organisaties de betreffende klachten kunnen beheren en daarop kunnen reageren door middel van de daartoe afgesloten Abonnementsdienst;
g. Gebruiker: Klager dan wel Organisatie;
h. Inloggegevens: het e-mailadres en het wachtwoord waarmee Gebruiker kan inloggen op zijn/haar Account;
i. Connect en Interact: de betaalde versies van de Dienst voor Organisatie op abonnementsbasis waarmee Organisatie naast de functionaliteiten van React ook gebruik kan maken van extra opties zoals het verkrijgen van een automatische melding bij een nieuwe klacht, en zoals nader omschreven op de Website;
j. Klacht.nl: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Klachtenradar.nl B.V., gevestigd te 3515 ET Utrecht aan de Goeman Borgesiuslaan 77, en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58354344;
k. Klager: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die gebruikt maakt van de Dienst door het indienen van klachten, niet handelend als Organisatie;
l. Melding: het formulier “Melding van Onrechtmatige Informatie”, te vinden via www.klacht.nl/melding-onrechtmatige-informatie door middel waarvan Gebruiker Klacht.nl op de hoogte kan stellen van vermeend onrechtmatige informatie;
m. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Gebruiker en Klacht.nl tot gebruik van de Dienst;
n. Organisatie: de rechtspersoon over wie Klagers via de Dienst één of meer klachten hebben ingediend en/of welke de klachten via de Dienst wenst te beheren en/of daarop te reageren;
n. Persoonsgevens: alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon;
o. Privacy Beleid: het privacy beleid van Klacht.nl, welke beschikbaar is op http://www.klacht.nl/privacy-policy/
p. Website: alle websites van Klacht.nl, waaronder www.klacht.nl en de daaronder begrepen subdomeinen.

Artikel 2 De Dienst
2.1 Klacht.nl brengt Klagers en Organisaties via de Dienst bij elkaar ten behoeve van het oplossen van klachten. Gebruikers accepteren dat Klacht.nl op geen enkele wijze betrokken is bij de informatie, waaronder Content, die Gebruikers via de Dienst toegankelijk maken. Klacht.nl is nooit partij bij een overeenkomst die Gebruikers onderling of met derden aangaan.
2.2 Klacht.nl heeft geen bemoeienis met, houdt geen toezicht op en is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de inhoud van Content en andere informatie die via de Dienst wordt verstrekt door Gebruikers. Klacht.nl hanteert een Notice and Take Down beleid voor Gebruikers en derden, waarmee Klacht.nl via een Melding op de hoogte kan worden gebracht van vermeend onrechtmatige/strafbare Content.
2.3 Klacht.nl spant zich naar beste vermogen in om haar Dienst vrij te houden van onrechtmatige/strafbare Content. Klacht.nl garandeert echter in geen geval dat Content niet onrechtmatig/strafbaar is.
2.4 Klacht.nl garandeert in geen geval dat Content afkomstig is van consumenten die het product of dienst, waarop de Content betrekking heeft, hebben gebruikt of aangekocht.
2.5 Eventuele geschillen tussen Gebruikers onderling of met derden, dienen de betreffende partijen zelf op te lossen. Klacht.nl is daar geen partij bij.
2.6 De Dienst wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Klacht.nl garandeert niet dat de Dienst te allen tijde en volledig zonder storingen en/of onderbrekingen en/of fouten zal functioneren. Klacht.nl behoudt zich het recht voor om onderhoud uit te voeren en de Dienst daarbij zo nodig buiten gebruik te stellen, zonder dat daaruit enige verplichting tot schadevergoeding zal ontstaan.
2.7 Klacht.nl is gerechtigd – maar niet verplicht – om op elk moment de Dienst aan te passen (onderdelen daarvan) te verwijderen, zonder daarover mededeling te hoeven doen.
2.8 Wanneer Klacht.nl na het ontvangen van een Melding, of anderszins, het vermoeden heeft dat Content onrechtmatig is of anderszins in strijd is met wet- en regelgeving dan kan Klacht.nl Content naar eigen inzicht ontoegankelijk maken en/of verwijderen. Klacht.nl kan hiervoor nimmer aansprakelijk gehouden worden.

Artikel 3 Aanmelden voor de Dienst
3.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, dient Gebruiker een Account aan te maken.
3.2 Organisatie verleent Klacht.nl hierbij de volmacht om namens haar een Account aan te maken op basis van het door haar gebruikte e-mailadres waarmee zij
Klacht.nl heeft benaderd, indien er nog geen Account op naam van Organisatie staat. Organisatie garandeert hierbij dat zij gerechtigd is voornoemde volmacht aan Klacht.nl te verstrekken en vrijwaart Klacht.nl van iedere aanspraak van derden die verband houdt met of voortvloeit uit een schending van die garantie.
3.3 Gebruiker garandeert dat de (contact-)gegevens die hij/zij heeft ingevuld bij het aanmaken van haar Account c.q. (als Organisatie) na de terhandstelling van de Inloggegevens door Klacht.nl, te allen tijde compleet, waarheidsgetrouw en up-to-date zijn en blijven. Het is niet toegestaan een Account op naam van een ander of een andere organisatie en/of natuurlijke persoon aan te maken en/of valse gegevens te verstrekken. Tijdens de registratie van het Account moet Gebruiker Inloggegevens opgeven, c.q. worden deze door Klacht.nl namens Organisatie aangemaakt, waarmee toegang kan worden verkregen tot de Account. Deze Inloggegevens vormen tevens de Inloggegevens tot de Dienst.
3.4 De Inloggegevens zijn persoonlijk. Gebruiker moet deze Inloggegevens strikt vertrouwelijk houden en deze Inloggegevens met bekwame zorg gebruiken. Gebruik van de Inloggegevens is volledig voor risico en verantwoordelijkheid van Gebruiker. Gebruiker vrijwaart Klacht.nl van iedere aanspraak gebaseerd op ieder gebruik, misbruik of onbevoegd gebruik van de Inloggegevens. Zodra Gebruiker weet, of redenen heeft om te veronderstellen, dat Inloggegevens en/of (toegang tot / beheer van) het Account in de handen zijn gevallen van (een) onbevoegd persoon(en), dient Gebruiker Klacht.nl daarvan op de hoogte te stellen, onverminderd de verplichting van Gebruiker om zelf direct effectieve (schade beperkende) maatregelen te nemen.

Artikel 4 Gebruik van de Dienst
4.1 Klagers kunnen gratis gebruik maken van de Dienst. In beginsel kan iedere natuurlijke persoon als Klager gebruik maken van de Dienst. Indien de Klager jonger dan 16 jaar is, heeft hij/zij de toestemming van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger(s) nodig (zijn/haar voogd of (één van) zijn/haar ouders). Klager staat er voor in dat hij/zij inderdaad 16 jaar of ouder is of dat hij/zij de toestemming van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger(s) heeft gekregen voor het gebruik van de Dienst.
4.2 Organisatie kan gratis gebruik maken van onderdelen van de Dienst via het React pakket en tegen betaling tevens van extra functionaliteiten van de Dienst via het Connect of Interact pakket. Voor het Connect en Interact pakket geldt tevens het bepaalde in artikel 14. Het is Organisatie niet toegestaan meer gebruikers (het aantal webcare accounts) toegang te verschaffen tot de Dienst dan is opgegeven bij het sluiten van de Overeenkomst.
4.3 Het gebruik van de Dienst komt voor eigen rekening, risico en verantwoordelijkheid van de betreffende Gebruiker.
4.4 Door gebruik te maken van de Dienst, garandeert Gebruiker dat:
a. hij/zij bevoegd is gebruik te maken van de Dienst, in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden;
b. de Content die Gebruiker ter beschikking stelt:
i. geen negatieve effecten kunnen hebben op de eer en goede naam van Klacht.nl en/of haar gelieerde ondernemingen en/of haar bestuurders;
ii. niet pornografisch of erotisch van aard is;
iii. niet in strijd zijn met enige wet- of regelgeving of met deze Algemene Voorwaarden;
iv. geen inbreuk maken op enige rechten van derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten en evenmin anderszins onrechtmatig is jegens derden of Klacht.nl;
v. geen Persoonsgegevens van anderen dan Gebruiker zelf bevat;
vi. uitsluitend gebaseerd is op een werkelijke ervaring met de Organisatie waarnaar de Content verwijst;
vii. niet tegen betaling of anderszins tegen beloning, in welke vorm dan ook, geplaatst is.
c. hij/zij geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere software zal gebruiken, die schade kunnen toebrengen aan de Dienst, de Dienst ontoegankelijk kunnen maken of bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen te omzeilen;
d. hij/zij geen handelingen zal verrichten die een onredelijk en/of disproportioneel beslag leggen op de infrastructuur van de Dienst en/of de functionaliteit van de Dienst belemmeren; en/of
e. hij/zij geen applicaties zal gebruiken die de Dienst monitoren, manipuleren en/of (delen van) de Dienst kopiëren;
4.5 Gebruiker garandeert dat de inhoud van de Content compleet, waarheidsgetrouw en up-to-date is. Indien Gebruiker op de hoogte raakt van enige niet complete, onjuiste of niet actuele gegevens, stelt zij Klacht.nl daarvan onverwijld op de hoogte, al dan niet via het Melding formulier. Dit laat onverlet de verplichtingen van Gebruiker om zelf de nodige (voorzorgs-)maatregelen te treffen, zoals het attenderen van (andere) Gebruiker(s).
4.6 Door gebruik te maken van de Dienst kan Organisatie klachten van Klagers op de status “opgelost” zetten. Het is Organisatie slechts toegestaan om klachten op de status “opgelost” te zetten indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:
a. er is een aantoonbare inspanning geleverd door Organisatie om de klacht op te lossen;

b. Organisatie heeft bij de klacht vermeld:
i. op welke datum hij/zij contact heeft gehad met de betreffende Klager;
ii. op welke manier hij/zij contact heeft gehad met de betreffende Klager (zoals telefonisch, per e-mail, chat, brief of fax);
iii. welke afdeling de klacht heeft behandeld; en
iv. welke handelingen Organisatie heeft verricht om de klacht op te lossen.
4.7 Klacht.nl behoudt zich het recht voor om het verlenen van de Dienst aan Gebruiker op te schorten en/of om Gebruiker van de Dienst af te sluiten, in het geval dat Gebruiker niet aan zijn/haar verplichtingen voldoet, meer in het bijzonder de verplichtingen zoals genoemd in artikel 4.4.
4.8 Indien Gebruiker meent dat hij/zij schade heeft geleden, kan hij/zij het gebruik van de Dienst staken.

Artikel 5 Intellectuele eigendomsrechten
5.1 De intellectuele eigendomsrechten op de Dienst en de Website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, knowhow, merkrechten, modelrechten en octrooirechten, berusten bij Klacht.nl en/of haar licentiegevers.
5.2 Klacht.nl verleent Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaarrecht om de Dienst te gebruiken conform deze Algemene Voorwaarden. Organisatie wordt dit recht slechts verleend onder de opschortende voorwaarden van naleving van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot het betalen van de vergoeding voor een eventueel afgesloten Connect of Interact Abonnementsdienst.
5.3 Het is Gebruik niet toegestaan om (delen van de) Dienst en/of Content van derden openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, en/of om een aanzienlijk deel van de gegevens van de databank van Klacht.nl op te halen en/of te hergebruiken en/of niet-aanzienlijke delen van de gegevens van de databank van Klacht.nl op te halen en herhaaldelijk en systematisch te gebruiken.
5.3 Klacht.nl zal nooit gehouden zijn om aan Gebruiker (een fysieke drager met) de Dienst en/of Website in broncode of andere bij ontwikkeling van de Dienst/Website gebruikte programmatuur (al dan niet in broncode vorm) of voorbereidend materiaal te verstrekken.
5.4 Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige Intellectuele Eigendomsrechten aan Gebruiker over te dragen.
5.5 Gebruiker behoudt de rechten op de Content die hij/zij ter beschikking stelt via de Dienst. Gebruiker verleent Klacht.nl door de ter beschikking stelling van Content een onbeperkte, onbezwaarde, royaltyvrije, overdraagbare, sub-licentieerbare, eeuwigdurende licentie op het gebruik van de Content, waaronder via de Website en op en in verband met de sociale media pagina’s van Klacht.nl (zoals Facebook en Twitter). Gebruiker garandeert dat rechten van derden zich niet verzetten tegen beschikbaarstelling van Content. Gebruiker vrijwaart Klacht.nl van elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen inbreuk maakt op enig recht van die derde, waaronder begrepen intellectuele eigendomsrechten.
5.6 Organisatie verleent Klacht.nl hierbij het recht om haar logo/merkteken (woordmerk en beeldmerk) te gebruiken in de Dienst.
5.7 Het is Klacht.nl toegestaan advertenties op de Website te tonen. Ook voor advertenties die op de klacht gericht zijn en mogelijk concurrerend zijn met de diensten van Organisatie(s).

Artikel 6 Privacy
6.1 Gebruiker zal tijdens het gebruik van de Dienst Persoonsgegevens (kunnen) verstrekken aan Klacht.nl Deze Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het Privacy Beleid van Klacht.nl.
6.2 Klager stemt ermee in dat Organisatie toegang kan hebben tot zijn of haar opgegeven Persoonsgegevens en dat Organisatie Klager kan benaderen om de klacht op te lossen.
6.3 Organisatie zal de beschikbaar gestelde Persoonsgegevens van Klager alleen aanwenden om Klager te benaderen inzake de klacht(en). Het is Organisatie bovendien niet toegestaan de Persoonsgegevens en Content voor andere doeleinden te verwerken, waaronder in eigen system en/of voor reclame- en marketingdoeleinden.
6.4 Klacht.nl kan op grond van wetgeving verplicht worden tot het verstrekken van Persoonsgegevens aan derden. Klacht.nl kan in dat geval nimmer aansprakelijk gehouden worden voor het verstrekken en verwerken van die Persoonsgegevens.

Artikel 7 Melding
7.1 Klacht.nl heeft, teneinde inbreuken op de rechten van derden zo spoedig mogelijk te beëindigen, een procedure ontwikkeld door middel waarvan de aanwezigheid op de Dienst of de toegankelijkheid via de Dienst van vermeend onrechtmatig materiaal of vermeend onrechtmatige activiteit aan Klacht.nl kan worden gemeld, namelijk via de Melding.
7.2 In overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor niet-aansprakelijkheid van tussenpersonen is Klacht.nl niet aansprakelijk jegens Gebruiker of derden voor enige schade in verband met het (onrechtmatig) gebruik van de Dienst door Gebruikers en/of derden. Klacht.nl is slechts, onder de voorwaarden zoals hieronder aangegeven, gehouden om na ontvangst van een Melding onmiskenbaar onrechtmatig materiaal te verwijderen of onmiskenbaar onrechtmatige activiteit stop te zetten.
7.3 Klacht.nl behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot blokkering van informatie over te gaan, indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de Melding of de rechtmatigheid van het daarbij geleverde bewijs te twijfelen of indien een belangenafweging dit van haar eist. In dat kader kan Klacht.nl bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat het betreffende materiaal of de betreffende activiteit onmiskenbaar onrechtmatig is. Klacht.nl zal echter te allen tijde zelfstandig en geheel naar eigen inzicht een belangenafweging maken.
7.4 Klacht.nl zal op geen enkele wijze partij zijn bij een geschil tussen Gebruiker en enige derde die een Melding doet.
7.5 Indien Gebruiker een Melding doet, vrijwaart hij/zij Klacht.nl voor iedere aanspraak van derden in verband met de blokkering of verwijdering van de daarin genoemde informatie. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Klacht.nl lijdt, nog zal (kunnen) lijden of die Klacht.nl dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – doch niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor rechtsbijstand.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 De aansprakelijkheid van Klacht.nl voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, uit onrechtmatige daad of anderszins veroorzaakt, is uitgesloten. Voor zover deze aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten, bijvoorbeeld op grond van een regel van dwingend recht of de redelijkheid en billijkheid, is de aansprakelijkheid van Klacht.nl beperkt zoals hieronder bepaald.
8.2 De aansprakelijkheid van Klacht.nl jegens Klager / Organisatie voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, uit onrechtmatige daad of anderszins veroorzaakt is beperkt tot de vergoeding van de directe schade per gebeurtenis (een reeks aan opvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) van Klager tot maximaal EUR 100,- respectievelijk van Organisatie tot maximaal het over de maand voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis door Klacht.nl van Organisatie ontvangen vergoedingen. De totale aansprakelijkheid van Klacht.nl zal per jaar zijn gemaximaliseerd tot EUR 500,-. Onder directe schade wordt verstaan:
(i) schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);
(ii) redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor
zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is; en
(iii) redelijke en aantoonbare kosten die Gebruiker heeft gemaakt ter voorkoming of
beperking van de directe schade zoals hier bedoeld.
8.3 De aansprakelijkheid van Klacht.nl voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt begrepen alle gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door verlies van gegevens, schade door verlies van klanten, schade door materialen of programmatuur van derden, immateriële schade, reputatieschade en overige schade die niet als directe schade is te kwalificeren.
8.4 De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid zoals hiervoor bepaald komen te vervallen in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Klacht.nl of haar bedrijfsleiding.
8.5 Iedere vordering tot schadevergoeding door Gebruiker tegen Klacht.nl vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 9 Boete
9.1 In het geval van schending van artikel 4.3, 4.4, 4.5 ,4.6, 5.3 en/of 6.3 zal Organisatie respectievelijk Klager Klacht.nl direct op de hoogte brengen door middel van een schriftelijke kennisgeving waaruit de schending bestaat, wanneer deze is gepleegd en alle andere mogelijk relevante informatie. Klager/Organisatie zal alle redelijke maatregelen nemen om verdere schendingen te voorkomen. Klager/Organisatie zal Klacht.nl alle benodigde bijstand verlenen om de rechten van Klacht.nl te verdedigen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het gelegenheid bieden aan Klacht.nl om eventuele (andere) (rechts)maatregelen te treffen om verdere schending te voorkomen.
9.2 In het geval van schending van artikel artikel 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.3, 6.3 en/of 9.1 door of toerekenbaar aan Organisatie, zal Organisatie een direct opeisbare boete van EUR 5.000,- (zegge: vijfduizend euro) per overtreding en EUR 1.000,- (zegge: duizend euro) per dag dat de schending voortduurt verbeuren aan Klacht.nl, welke niet in aanmerking komt voor enige verrekening.
9.3 In het geval van schending van artikel 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.3, 6.3 en/of 9.1 door of toerekenbaar aan Klager, zal Klager een direct opeisbare boete van EUR 500,- (zegge: vijfhonderd euro) per overtreding en EUR 100,- (zegge: honderd euro) per dag dat de schending voortduurt verbeuren aan Klacht.nl, tot een maximum van EUR 25.000,-, welke niet in aanmerking komt voor enige verrekening.
9.4 De artikelen 9.2 en 9.3 laten onverminderd het recht van Klacht.nl tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het recht om (aanvullende) schadevergoeding te eisen (al dan niet in combinatie met voornoemde boete).

Artikel 10 Beëindiging
10.1 Klager heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te stoppen.
Klager kan op ieder moment zijn/haar Account beëindigen, waarmee tevens de Overeenkomst wordt beëindigd.
10.2 De Overeenkomst (de Abonnementsdienst) wordt met Organisatie aangegaan voor de duur van twaalf maanden. De Overeenkomst (de betreffende Abonnementsdienst) wordt daarna
steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde duur, tenzij deze met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voorafgaand aan het verlopen van de Overeenkomst door Organisatie wordt opgezegd.
10.2 Klacht.nl is te allen tijde gerechtigd om het recht op gebruik van de Dienst door Gebruiker (tijdelijk) te beperken, te blokkeren en/of te beëindigen, de Dienst (tijdelijk) te beperken, de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen, het Account tijdelijk of blijvend ontoegankelijk te maken en/of te verwijderen, een waarschuwing te geven aan Gebruiker, de Dienst te beëindigen, of te weigeren om de Dienst aan Gebruiker te verlenen, onverminderd de overige rechten die Klacht.nl op grond van de wet heeft. Klacht.nl is hier in het bijzonder toe gerechtigd indien Gebruiker handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden.
10.3 Door beëindiging van de Overeenkomst, op welke wijze en om welke reden dan ook, komen alle in deze Algemene Voorwaarden door Klacht.nl verleende rechten automatisch en van rechtswege te vervallen. Klacht.nl is niet verplicht tot verwijdering van de Content. Eventueel door Organisatie aan Klacht.nl betaalde vergoedingen zijn niet restitueerbaar en komen niet voor ongedaanmaking in aanmerking. Ook de door Gebruiker verleende licentie (artikel 5.5) wordt niet ongedaan gemaakt door ontbinding. Eventueel door Organisatie aan Klacht.nl nog verschuldigde vergoedingen worden bij beëindiging, op welke wijze en om welke reden dan ook, direct opeisbaar.
10.4 Klacht.nl zal wegens uitoefening van de in dit artikel genoemde rechten nimmer schadeplichtig zijn of worden jegens Gebruiker.

Artikel 11 Derden
11.1 Klacht.nl mag rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien overdragen
aan derden.
11.2 Gebruiker is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan een
derde over te dragen.

Artikel 12 Contact
12.1 Gebruiker kan contact opnemen met Klacht.nl via onderstaande gegevens:
Klachtenradar.nl B.V.
Goeman Borgesiuslaan 77
3515 ET Utrecht

Artikel 13 Toepasselijk recht
13.1 De Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en alle overige (rechts-)handelingen die tussen Partijen worden verricht worden beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
13.2 Alle geschillen die tussen Partijen mochten ontstaan zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland, locatie Utrecht, tenzij een regel van dwingend recht anders bepaalt.

Artikel 14 Overig
14.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst, het gebruik van de Dienst en overige (rechts-)handelingen die tussen Partijen worden verricht. Bepalingen ten aanzien van Gebruikers gelden voor zowel Klagers als voor Organisaties. Bepalingen ten aanzien van Klagers gelden voor Klagers (niet voor Organisaties) en bepalingen ten aanzien van Organisaties gelden voor Organisaties (niet voor Klagers).
14.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Gebruiker zijn niet van toepassing en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
14.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig als deze schriftelijk en uitdrukkelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.
14.4 Klacht.nl is te allen tijde gerechtigd om wijzigingen in de Algemene Voorwaarden aan te brengen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.
Een wijziging treedt eerst in werking 30 dagen na bekendmaking van de wijziging per elektronische nieuwsbrief of na bekendmaking van de wijziging op de Website. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien Gebruiker het gebruik van de Dienst voortzet na wijziging van de Algemene Voorwaarden, accepteert Gebruiker daarmee de gewijzigde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Indien Gebruiker niet instemt met de gewijzigde Algemene Voorwaarden, is zijn/haar enige mogelijkheid om de Dienst niet meer te gebruiken en zijn/haar Account te verwijderen.
14.5 Indien bepalingen uit de Algemene Voorwaarden strijdig blijken te zijn met bepalingen uit een Overeenkomst, dan prevaleren de betreffende bepalingen uit de Overeenkomst.
14.6 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is, of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. In dat geval zullen Partijen in overleg treden met als doel de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.
14.7 Klacht.nl is niet verplicht om een eventueel gearchiveerde overeenkomst voor Gebruiker toegankelijk te houden.

Artikel 15 Connect en Interact
15.1 Alle prijzen op de Website, in offertes en in andere communicaties zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten. Voor de gevolgen van type- en rekenfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
15.2 Organisatie is voor het gebruik van de Dienst met het Connect of Interact Abonnement aan Klacht.nl de vergoeding verschuldigd die in het aanbod (offerte) van Klacht.nl wordt aangegeven. Alle facturen dienen door Organisatie te worden betaald binnen 30 dagen na factuurdatum door overschrijving van het factuurbedrag op de bankrekening van Klacht.nl. Voornoemde termijn geldt als fatale termijn.
15.3. Klacht.nl kan verlangen dat de Dienst vooraf middels automatische incasso moeten worden voldaan. Organisatie dient Klacht.nl hiervoor te machtigen. Indien Organisatie hieraan niet kan voldoen is Klacht.nl gerechtigd hiervoor extra kosten in rekening te brengen.
15.4 Organisatie gaat akkoord met elektronische facturatie door Klacht.nl.
15.5 Indien de betaling 30 dagen na de factuurdatum door Organisatie nog niet is voldaan, is Organisatie automatisch en van rechtswege in verzuim. Zonder nadere ingebrekestelling is Organisatie dan, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus welke worden begroot op 15% van het verschuldigde met een minimum van EUR 40,- per vordering, onverminderd het recht van Klacht.nl om de daadwerkelijke kosten bij Organisatie in rekening te brengen.
15.6 Het is Klacht.nl toegestaan de prijzen jaarlijks met maximaal 5% te verhogen, zonder de mogelijkheid voor Organisatie om de Overeenkomst tussentijds op te zeggen.
15.7 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Organisatie in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Organisatie wordt gelegd, Organisatie overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden. Klacht.nl heeft dan voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Organisatie die hierdoor mocht ontstaan.

***

Downloaden