Klacht: betalingsregeling

op 29 september 2016 over Syncasso in de categorie Incassobureaus

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van onenigheid over een regeling met Syncasso neem ik contact met u op. Het afgelopen jaar heb ik met Syncasso een betalingsregeling getroffen. Mijn klacht gaat over extra kosten die in rekening zijn gebracht. Een bedrag van €40,61 is mij na afloop van de regeling alsnog in rekening gebracht. Deze kosten hadden – ook volgens de medewerker van Syncasso (telefonisch gesprek 15-09 met Syncasso) – oorspronkelijk in rekening gebracht moeten worden. Dat is toentertijd niet gedaan en heeft Syncasso zelf een fout gemaakt volgens de desbetreffende medewerker.

Door nalatigheid in betalen van mijn kant bij het derde termijn zijn deze incassokosten alsnog in rekening gebracht. De gemaakte afspraak werd begrijpelijker wijze gestopt door Syncasso en verzocht werd het openstaande bedrag te betalen. De hoofdsom heb ik toen voldaan. Een bedrag van 40,61 stond volgens Syncasso echter toen nog open (inmiddels met tegenzin voldaan). Dit bedrag is niet gebaseerd op een boete voor te laat betalen, maar de kosten voor de incasso die oorspronkelijk niet in rekening waren gebracht. Had ik alle termijnen op tijd betaald, dan was het bedrag van €40,61 nooit in rekening gebracht volgens de medewerker.

De vraag is of Syncasso hier onrechtmatig handelt en de extra kosten terecht zijn. Het gaat hier immers om kosten in verband met een fout die gemaakt is door Syncasso bij het berekenen van de oorspronkelijke hoofdsom en niet extra kosten i verband met een boete door nalatigheid van ondergetekende.

Tot slot is het bedrag van €40,61 bij ondergetekende nooit gemeld bij de oorspronkelijke afspraak. Zodoende kunnen deze kosten in mijn optiek als verborgen worden bestempeld.

Op basis van bovenstaande informatie heb ik bij Syncasso gevraagd waar ik een klacht kon indienen. Naast Syncasso zelf wist de medewerker in kwestie niet of er een onafhankelijk instantie is die deze klacht kan beoordelen. Het Nederlands Instituut voor Incassoregelingen (NVI) heb ik toen contact mee opgenomen, maar daar is Syncasso niet bij aangesloten. Hun kunnen mij daarom niet helpen. Dit houdt in dat er naar mijn weten geen onafhankelijke instantie is die deze klacht kan behandelen.

Een klacht indienen bij Syncasso kan volgens de betreffende medewerker die ik heb besproken en er is ook een notitie gemaakt, maar de factuur zal alsnog moeten worden voldaan. In hun ogen hebben ze rechtmatig gehandeld. Een besluit wat ik uiteraard betreur. Syncasso is immers zelf – net zoals ondergetekende – ook nalatig geweest. Verder kan er vanuit Syncasso niet sprake zijn van een onafhankelijk oordeel.

Het NVI verwees me door naar het Juridisch loket. Het inschakelen van een advocaat om de zaak te bekijken vind ik – gezien de geringe omvang van de factuur en de tijd die het me kost- niet opwegen om hier een zaak van te maken. Wel is het een principezaak voor mij.
Of Syncasso hier onrechtmatig heeft gehandeld kan ik niet goed over oordelen. Wel is er door beide partijen erkent dat er fouten zijn gemaakt. Zelf ben ik nalatig geweest in het nakomen van de betalingsregeling. Syncasso heeft een fout gemaakt door kosten extra in rekening te brengen die bij aanvang duidelijk hadden moeten zijn.

Vriendelijke groet,
Henk (fictieve naam)

Gewenste Oplossing:

Als oplossing stel ik voor dat Syncasso het bedrag van €40,61 overmaakt naar een goed doel naar keuze.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Deze klacht is zojuist door Syncasso in behandeling genomen

Reactie van de melder van de klacht henk1122334556677889

1 jaar geleden - Er is tot nu toe een blijvend geschil waar geen oplossing is geboden. Helaas is er naar mijn weten geen onafhankelijke geschillencommissie waar Syncasso bij aangesloten is. Samengevat nav klacht op Klacht.nl: Contact is op 30-9 door Syncasso opgenomen per e-mail (correspondentie beneden te lezen (namen van medewerkers van Syncasso en ondergetekende zijn weggehaald)). Voor ondergetekende was dit niet afdoende, aangezien Syncasso in mijn optiek niet op de kern van het geschil was ingegaan (argumentatie hieronder). Syncasso is echter om onduidelijke redenen nog niet bereid geweest om inhoudelijk op mijn vragen in te gaan en sluit de zaak. -------------------- 6-10 Geachte XXXXXXX, Volgens mij sta ik u vriendelijk te woord en stel ik in mijn optiek terechte vragen. Vragen waar u om voor mij onduidelijke redenen geen antwoord op wilt geven. U bedoeld waarschijnlijk te zeggen: 'Om een lang verhaal kort te maken is Syncasso van mening dat wij u terecht het bedrag in rekening hebben gebracht.' Uw reactie is tegelijkertijd ook de reden waarom ik de algemene opmerking plaatste bij een blijvend geschil. Zover mij bekend is het niet mogelijk om het vraagstuk bij een onafhankelijke geschillencommissie neer te leggen (NVI). De enige optie die u biedt is een advocaat inschakelen en het te melden bij instanties. Als u gewoon netjes antwoord geeft op mijn vragen is de kans groot dat dit helemaal niet nodig is. Dat kan heel beknopt. Vriendelijke groet, XXXXX ------------------------------------------ 6-10 Geachte heer, Betreffende XXXXXX te Leiden hebben wij uw email d.d. 1/10/2016 in goede orde ontvangen. Om een lang verhaal kort te maken: de incassokosten ten bedragen van € 40,61 zijn u terecht in rekening gebracht. Het restant van de incassokosten hebben wij u kwijtgescholden. Inmiddels hebben wij het dossier gesloten. Met vriendelijke groet, Syncasso ------------------------------------------- Reactie op mail Syncasso (1-10): Beste mevrouw XXXX, Allereerst wil ik u bedanken voor uw uitgebreide reactie. Graag ga ik op uw reactie in. Gebaseerd op uw e-mail is het voor mij onduidelijk of u mij nu in het gelijk stelt en het bedrag van €40,61 overmaakt naar een goed doel. Ik ga er vanuit van niet. Dan ga ik op uw reactie in. U beantwoordt immers niet de belangrijkste vraag van mijn klacht en in mijn optiek de kern van ons geschil. Resumerend vanuit de aanwezige kennis bij ondergetekende. Met uw organisatie heb ik een betalingsregeling getroffen in april voor een bedrag van €644,21. Dit bedrag - voortaan de hoofdsom noemende - was gebaseerd op alle bij Syncasso toen bekende gegevens. Verspreid over vier termijnen moest ik iedere keer €161,03 betalen. Is dit correct? Zo ja, dan zitten we hier gezamenlijk op één lijn. Verder deel ik ook de constatering dat ik nalatig ben geweest in het nakomen van deze regeling. Begrijpelijkerwijze heeft Syncasso toen de regeling gestopt. Hierover heb ik geen klacht en ga ik in alles mee. Hetgeen wat niet duidelijk in uw reactie naar voren komt is waar het bedrag van €40,61 op gebaseerd is. Ik ontvang graag een antwoord op onderstaande vragen: 1) Klopt het als ik zeg dat het bedrag van €40,61 de incassokosten waren over het bedrag van de hoofdsom van €644,21? Dus de daadwerkelijke hoofdsom was eigenlijk €684,82? 2) In navolging van vraag 1. Klopt het als ik zeg dat het bedrag van €40,61 niet gebaseerd is op een boete voor het niet nakomen van de betalingsregeling met Syncasso bij de vier gestelde termijnen? 3) Klopt het als ik zeg dat de eerste keer dat Syncasso het bedrag van €40,61 heeft vermeld aan ondergetekende in een brief op 11 augustus was, drie weken na mijn laatste aflossing (20-7) en ongeveer vier maanden na het afspreken van de hoofdsom? 4) U geeft aan dat Zilveren Kruis een extra bedrag heeft overgedragen - de maand juni 2016 - bovenop de hoofdsom van €644,21. Klopt het als ik zeg dat deze uiteindelijk niet is uitgevoerd door Syncasso? Ondergetekende heeft immers maar totaal een bedrag overgemaakt naar Syncasso van €684,82. Hetgeen de kern is van het geschil in mijn optiek gaat over of Syncasso een bedrag mag vorderen die niet in de oorspronkelijke hoofdsom is meegenomen. Ofwel, mag Syncasso afwijken van gemaakte afspraken bij de betalingsregeling en de hoofdsom wijzigen. Zo ja, is er een termijn waarbinnen dit gemeld dient te worden bij de klant? Mag het bijvoorbeeld drie weken nadat de betalingsregeling is afgerond en vier maanden na de gemaakte afspraken? In uw e-mail van 30-9 geeft u aan: "Met het treffen van deze betalingsregeling kon u de incassokosten echter niet voorkomen." Gelijk daarna zegt u echter: "Betaling van de genoemde bedragen vond immers niet binnen de gestelde termijn plaats?" De eerste zin in uw e-mail gaat over incassokosten. De tweede zin gaat over een boete door het niet nakomen van een incassoregeling. Zoals het er nu staat interpreteer ik het als kosten voor een boete en niet de incassokosten. Met u of uw collega heb ik hier 15-09 contact over opgenomen. 5) Klopt het als ik zeg dat u of uw collega mij op 15-09 telefonisch correct heeft voorgelicht dat het bedrag niet gebaseerd was op een boete voor te laat betalen. 6) Klopt het als ik zeg dat u of uw collega mij op 15-09 telefonisch correct heeft voorgelicht dat er een fout was gemaakt door Syncasso en het bedrag van €40,61 bij de afspraken van de betalingsregeling bij de hoofdsom direct meegenomen had dienen te worden. Zover ik het goed begrijp, gaat de discussie tussen beide partijen over Syncasso: "Een klant kan niet ontkomen aan incassokosten. Ook al zou er sprake zijn van een fout bij Syncasso door dit niet direct te vermelden." versus ondergetekende: "Syncasso kan niet afwijken van de afspraken van een betalingsregeling, als alle beschikbare informatie aanwezig was om dit te berekenen en maanden later onverwachts de kosten alsnog in rekening worden gebracht. Mocht u dit beamen, dan is dit een geschil wat ik kan begrijpen. Tegelijkertijd durf ik hier geen onafhankelijke uitspraak over te doen of hetgeen Syncasso heeft gedaan rechtmatig is geweest. Er valt voor beide kanten wat te zeggen. Dan resteert mij nog een algemene opmerking gebaseerd op bovenstaand verhaal. Syncasso is zover mij bekend niet aangesloten bij NVI of een andere onafhankelijke partij om een uitspraak te doen bij een blijvend geschil. Vanuit een klantperspectief - en vanuit het beginsel dat een onafhankelijk oordeel bij een geschil gewenst is - lijkt mij de aanmelding bij een 'geschillencommissie' zoals NVI gewenst. Bij een blijvend geschil is de enige optie bij Syncasso nu het inschakelen van een advocaat. Graag ontvang ik van u een antwoord op mijn bovenstaande vragen. Alvast bedankt, XXXXX -------------------------------------- Reactie Syncasso nav Klacht (30-9): Geachte heer XXXX, Naar aanleiding van de op 29 september jl. door u ingediende klacht berichten wij u als volgt. Uw klacht betreft het in rekening brengen van de incassokosten van € 40,61. Op 25 maart 2016 stelden wij u in de gelegenheid de vordering van € 287,36 zonder incassokosten te voldoen. Volledige betaling diende binnen 14 dagen na ontvangst van de brief door u te worden voldaan, om incassokosten van € 52,07 te voorkomen. De vordering betrof een tweetal zorgkostennota's, d.d. 15-12-2015 en 28-02-2016. Op 11 april 2016 droeg Zilveren Kruis een nieuwe vordering aan ons over. Wij stelden u bij schrijven in de gelegenheid om deze ophoging van € 303,72 wederom zonder incassokosten te voldoen. Betaling van dit bedrag diende uiterlijk 27 april 2016 bij ons kantoor binnen te zijn. Deze ophoging betrof een drietal premiemaanden, januari, februari en maart 2016 waren onbetaald gebleven. Op 12 april 2016 nam u telefonisch contact met ons kantoor op. Op dat moment waren nog niet alle incassokosten geboekt. U kwam met ons een betalingsregeling overeen. Met het treffen van deze betalingsregeling kon u de incassokosten echter niet voorkomen. Betaling van de genoemde bedragen vond immers niet binnen de gestelde termijn plaats? De op 11 augustus 2016 aan u gezonden sommatie is niet geheel correct geweest. Wij bedoelden u hiermee aan te schrijven voor de premie van de maand juni 2016. Zilveren Kruis had deze aan ons overgedragen doch u was hiervoor door ons niet van op de hoogte gesteld. Inhoudelijk werd u aangeschreven voor een verhoging van € 0,00, hetgeen uiteraard niet correct is geweest. Wel werden daarin de incassokosten genoemd die tot dat moment op het dossier van toepassing waren, € 40,61. Deze zijn inmiddels door u voldaan. De incassokosten die in de brief van 11 augustus 2016 zijn genoemd bent u niet verschuldigd. Het dossier wordt bij ons kantoor gesloten. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Syncasso

Reactie van de melder van de klacht henk1122334556677889

1 jaar geleden - Op 13-10 heb ik een e-mail van Syncasso ontvangen op mijn laatste e-mail. In hun ogen hebben ze mijn vragen ruimschoots beantwoord. Een houding die ik betreur, aangezien ze in mijn optiek juist geen enkel antwoord hebben gegeven en om de hete brei heen draaien met randzaken. Een oplossing is zodoende niet geboden. Er is een blijvend geschil tussen ondergetekende en Syncasso.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - We hebben bericht ontvangen dat Syncasso een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Syncasso

Heeft op 26 oktober 2016 om 12:50 geantwoord

Geboden Oplossing:

Syncasso heeft uitgebreid met de klager over deze kwestie gecorrespondeerd. Het is echter niet mogelijk gebleken een oplossing te vinden voor de klacht. Klager blijft het oneens met het standpunt van Syncasso. Syncasso vindt dit jammer, maar het is niet in alle gevallen mogelijk om een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden. Syncasso wenst nog wel op te merken dat een Gerechtsdeurwaarderskantoor niet is aangesloten bij een geschillencommissie vanwege het feit dat gerechtsdeurwaarders vallen onder tuchtrecht. Er kan eventueel een tuchtklacht worden ingediend bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders.

Afdeling Klachtafhandeling Syncasso

Alle klachten die gemeld zijn door henk1122334556677889