Klacht: beschikking wtcg over jaar 2012

op 16 januari 2014 over CAK in de categorie klachtmelden

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

vanaf 13 december aan het bellen waar de beschikking blijft,
van mij en partner elke keer te horen gekregen er staat is in behandeling!!!
er is vanwege de nieuwe regels i.v.m inkomen langer tijd nodig om alles te controleren.
maar eind december heeft u de beschikking altijd en staat er altijd een bedrag op u rekening als u geld krijgt .
begin januari krijg ik te horen dat alle beschikkingen,
uiterlijk eind januari allemaal behandeld moeten zijn.
en naar vragen of ik dan een nieuwe aanvraag moet doen, omdat op de site staat dat als je eind december geen beschikking hebt ontvangen dat je dan een aanvraag kan doen of contact op moet nemen kreeg ik als antwoord :nee hoor dat hoeft niet op de site staat nog oude info deze word nog veranderd .
vandaag toch maar weer gebeld (want op de site staat nog de zelfde info als hierboven) met weer de vraag hoe het er voor staat?
antwoord: nog steeds in behandeling mevrouw van u en u partner het systeem is bezig met verwerken maar het is druk i.v.m (het zelfde verhaal!!).
toen ik zei nou dat is wel erg lang?toen werd er gezegd ja maar alle info over u is nog niet binnen.
advies was als u nu eens opnieuw u aanvraag indient!!!???
dan zijn wij verplicht om u binnen 8 weken antwoord te geven.
u kan het via site uit printen of het wordt op gestuurd?
sorry maar door dit alles financieel niet goed voorstaand (net als hier zoveel mensen)allebij hoge zorgkosten jaren al wtcg en nu ineens na al weken later nog geen wtcg te hebben gehad (800 euro) nee sorry kan niet printen geen inkt enz stuur dan maar op? antwoord: mevrouw binnen 2 weken hebt u de nieuwe aanvragen!!!!
(nou ja zeg!! )
heb gevraagd wat dan het verschil is van 8 weken in behandeling op de gewone aanvraag of op het systeem wat zeker al bijna 6 weken bezig is ?
kreeg als antwoord als u in het systeem staat is er geen tijds limiet met een gewone aanvraag wel dan gaan we alle gegevens meteen op vragen!!! en moeten we u wel binnen 8 weken een beslissing geven!!.
nou sorry maar hoe krom kan het zijn daarbij komt hadden ze mij dat niet begin januari kunnen zeggen ? en elke keer een ander verhaal daarbij ook nog verzekeren dat eind december het geld altijd binnen is ook omdat er geen verandering situatie is en we echt onder die inkomensgrens zitten ben ik daar van uit gegaan.
moet een aanvraag formulier op sturen 14 dagen duren?
belachelijk allemaal inderdaad je moet eens iets moeten betalen aan de cak dan weten ze je het wel te vertellen ook daar zijn bij ons al enkele keren mee in de fout gegaan
ik zeg cak schamen jullie je eigen niet?
werk en prive is gescheiden maar iemand met een beetje menselijk verstand en gevoel,
die gaat toch eens melding maken bij een hogere welke problemen ze tegen komen en dit is niet alleen mijn zaak alleen zo hier te lezen .
in behandeling zijn is geen oplossing .

Gewenste Oplossing:

uitbetalen en geen verhalen meer vertellen ,
mischien per direct het systeem uitlezen of zo iets dergelijks.
het werk doen wat jullie moeten doen .
een goede betrouwbare,uitvoeringsorganisatie zijn.
en verantwoordelijkheid dragen voor een goede uitvoering van financiele regelingen en informatietaken.
dat zeggen jullie toch op jullie site?

Bericht van Robin van Klacht.nl

4 jaren geleden - Ik heb een email gestuurd naar CAK over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

4 jaren geleden - Deze klacht is zojuist door CAK in behandeling genomen

Reactie van de melder van de klacht mamadoor

4 jaren geleden - nog steeds niets ontvangen !!!

Reactie van de melder van de klacht mamadoor

4 jaren geleden - wederom zelf maar weer op 10-03-2014 om 11.28 uur naar gebeld cak gebeld met klantadviseur die heeft alles stap voor stap met mij doorgenomen en alle benodigde gegevens waren daar allemaal bekend en klopte dit zat ook in systeem en ze snapte niet waarom wij geen beschikking hadden ontvangen daarop heeft ze een interne mail naar hoofdkantoor gestuurd dat ze met ons hierover contact moesten opnemen dit hebben ze gedaan op 13 maart om 11.48 uur werd ik gebeld met eerst de mededeling dat de gegevens van de gemeentelijke basisadministratie niet binnen waren toen ik daarop zei nou dat klopt niet want alles is stap voor stap nagekeken door jullie adviseur en dit is wel binnen zei ze dat had ze nooit kunnen zeggen toen ik zei dan ga ik zelf naar de gemeente de info opvragen of jullie en wanneer jullie die hebben gehad antwoordde ze nee het zit hier nog niet in het systeem verwerkt ??? ik heb gezegd dat er niets meer van klopte wat ze allemaal lopen te vertellen dat ik echt me voor de gek gehouden voelde toen kreeg ik als antwoord mevrouw we zijn nog eens niet verplicht om de betaling voor januari te doen!! hierop ben ik naar de wettekst wtcg gaan zoeken en er staat wel duidelijk in ben ik vandaag achter gekomen dat het eind december uitbetaald moet zijn!!! zie deze link http://www.st-ab.nl/wetten/1109_Wet_tegemoetkoming_chronisch_zieken_en_gehandicapten.htm!! ben nu ten einde raad en weet niet meer wat te doen!! ze hebben daar bij het cak overal maling aan. door dit alles komen mensen financieel in de problemen!!! het is gewoon schandelijk!!

Reactie van de melder van de klacht mamadoor

4 jaren geleden - hieronder toch wettekst gekopieerd zie artikel 3 lid 2 en artikel 2a lid 9 !!!! § 2.1. Algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten Artikel 2 1. Recht op een van de draagkracht afhankelijke tegemoetkoming van het CAK heeft degene die in het berekeningsjaar behoort tot een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen groep van personen: a. die gebruik maken van hulpmiddelenzorg, farmaceutische zorg, fysiotherapie, oefentherapie of geneeskundige zorg die behoort tot de verzekerde prestaties op grond van de Zorgverzekeringswet, b. voor wie ingevolge artikel 9b, eerste of vierde lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten is vastgesteld dat zij aanspraak hebben op zorg, of c. die gebruik maken van een individuele voorziening, die beoogt hen in staat te stellen een huishouden te voeren als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel a, dan wel zich te verplaatsen in en om de woning als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van de Wet maatschappelijke ondersteuning. 2. Bij algemene maatregel van bestuur wordt de hoogte van de tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid, vastgesteld, waarbij de hoogte van de tegemoetkoming voor verschillende groepen op een verschillend bedrag kan worden vastgesteld. 3. De criteria, genoemd in het eerste lid, onder a tot en met c, kunnen indien dit met het oog op een betere werking van deze wet op korte termijn noodzakelijk wordt geacht, bij algemene maatregel van bestuur worden aangevuld. 4. Na de plaatsing in het Staatsblad van een krachtens het derde lid vastgestelde algemene maatregel van bestuur wordt een voorstel van wet tot regeling van het betrokken onderwerp zo spoedig mogelijk bij de Staten-Generaal ingediend. Indien het voorstel wordt ingetrokken of indien een van de beide kamers der Staten-Generaal besluit het voorstel niet aan te nemen, wordt de algemene maatregel van bestuur onverwijld ingetrokken. Wordt het voorstel tot wet verheven, dan wordt de algemene maatregel van bestuur ingetrokken op het tijdstip van inwerkingtreding van die wet. 5. In afwijking in zoverre van de tweede en derde volzin van het vierde lid wordt, in geval de wijzigingen in de krachtens het derde lid vastgestelde algemene maatregel van bestuur meer omvatten dan een aanvulling van de criteria, genoemd in het eerste lid, onder a tot en met c, de algemene maatregel van bestuur niet ingetrokken, maar zodanig gewijzigd dat onverwijld dan wel met terugwerkende kracht tot en met de datum van inwerkingtreding van de wet uitsluitend de criteria waarmee de criteria, genoemd in het eerste lid, onder a tot en met c, zijn aangevuld, vervallen. Artikel 2a 1. Geen recht op de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 2, eerste lid, bestaat indien het toetsingsinkomen in het tweede jaar voorafgaande aan het berekeningsjaar hoger was dan € 24 570,– of indien het een belanghebbende met een partner betreft, hoger was dan € 35 100,–. 2. In afwijking van artikel 3 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen wordt voor de toepassing van artikel 2 en dit artikel onder partner van belanghebbende verstaan degene die, bezien naar de situatie op de laatste dag van het berekeningsjaar, de niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot is en degene die op grond van artikel 1, tweede tot en met zevende lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten met een echtgenoot is gelijk gesteld of mede als gehuwd of als echtgenoot is aangemerkt. 3. Geen recht op de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 2, eerste lid, bestaat in afwijking van het eerste lid, voor degene die op de laatste dag van het berekeningsjaar minderjarig is, indien het toetsingsinkomen in het tweede jaar voorafgaande aan het berekeningsjaar hoger was dan € 24 570,– of indien op hetzelfde woonadres als de minderjarige, de ouders of een ouder en diens partner, op de laatste dag van het berekeningsjaar in de basisregistratie personen staan ingeschreven, hoger was dan € 35 100,–. 4. Voor degene die op de laatste dag van het berekeningsjaar minderjarig is, wordt in afwijking van artikel 7 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, het toetsingsinkomen van zijn tot het voorzien in de kosten van zijn levensonderhoud verplichte ouders dan wel een van zijn ouders en diens partner, die op de laatste dag van het berekeningsjaar op hetzelfde woonadres als de minderjarige in de basisregistratie personen staan ingeschreven, voor de toepassing van het derde lid in aanmerking genomen. 5. Het eerste lid vindt geen toepassing ten aanzien van een belanghebbende indien: a. zijn partner krachtens artikel 2, eerste lid, recht heeft op een hogere tegemoetkoming dan de belanghebbende of recht heeft op een even hoge tegemoetkoming en ouder is dan de belanghebbende, of b. een persoon die op de laatste dag van het berekeningsjaar minderjarig is, op hetzelfde woonadres als de belanghebbende in de basisregistratie personen stond ingeschreven en behoorde tot het huishouden van de belanghebbende en die krachtens artikel 2, eerste lid, recht heeft op een hogere tegemoetkoming dan de belanghebbende. 6. Het derde lid vindt geen toepassing ten aanzien van een belanghebbende indien een persoon die op de laatste dag van het berekeningsjaar op hetzelfde woonadres als de belanghebbende in de basisregistratie personen stond ingeschreven en behoorde tot het huishouden van de belanghebbende, en die krachtens artikel 2, eerste lid, recht heeft op een hogere tegemoetkoming dan belanghebbende of een even hoge tegemoetkoming als belanghebbende en ouder is dan de belanghebbende. 7. De hoogte van het toetsingsinkomen waarboven geen aanspraak bestaat op de tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid onderscheidenlijk derde lid, kunnen jaarlijks bij regeling van Onze Minister worden gewijzigd voor zover de tabelcorrectiefactor, genoemd in artikel 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001, daar aanleiding toe geeft. 8. In afwijking van artikel 2, eerste lid, heeft degene die niet verzekerd is krachtens een zorgverzekering als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet, geen recht op de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 2, eerste lid, tenzij hij militaire ambtenaar in werkelijke dienst is als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a juncto onderdeel b, van de Militaire ambtenarenwet 1931, dan wel een militair is aan wie buitengewoon verlof met behoud van militaire inkomsten is verleend. 9. Het CAK verleent bij het ontbreken van een in aanmerking te nemen toetsingsinkomen, de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 2, eerste lid. Artikel 2b Geen recht op een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 2, wordt verleend voor degene die gedurende het kalenderjaar waarop de tegemoetkoming betrekking heeft, is overleden. Artikel 3 1. Het bestuur van het CAK stelt ambtshalve het recht op en de hoogte van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 2, eerste lid, vast. 2. Het CAK verstrekt de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 2, eerste lid, voor het einde van het kalenderjaar volgend op het berekeningsjaar.

Reactie van de melder van de klacht mamadoor

4 jaren geleden - heb ten einde raad de ombudsman ingeschakeld 2 weken geleden die heeft contact gehad met cak zou worden uitgezocht door cak tot nu toe geen nog steeds geen reactie ontvangen !!!????

Bericht van Robin van Klacht.nl

4 jaren geleden - We hebben bericht ontvangen dat CAK een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

CAK

Heeft op 20 mei 2014 om 10:03 geantwoord

Geboden Oplossing:

Wij hebben de tegemoetkoming intussen aan deze klant uitbetaald. We begrijpen dat het vervelend is dat het langer heeft geduurd voordat deze klant de tegemoetkoming heeft ontvangen. We gaan ervan uit dat hiermee deze klacht is afgehandeld.

Alle klachten die gemeld zijn door mamadoor