Klacht: Verzekeringsgeneeskundige is dat werkelijk een arts ?

op 09 november 2018 over UWV in de categorie Overheid

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Naam P. Dienske
BIG-nummer 59020631401
Beroep Arts
Specialisme Arbeid en gezondheid – verzekeringsgeneeskunde
Verzekerings Geneeskunde

Verzekerings Geneeskunde
Het beroep
Als verzekeringsarts stel je vast of er sprake is van een medisch objectief vast te stellen stoornis als gevolg van ziekte of gebrek, waardoor iemand beperkt is in zijn functioneren. Je bent tevens betrokken bij de begeleiding en re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers. De overgrote meerderheid van de verzekeringsartsen werkt bij het UWV. Je richt je op het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van de oorzaak van arbeidsongeschiktheid bij een zieke verzekerde. Daarbij hoort het actief volgen en begeleiden naar herstel van de belastbaarheid van de verzekerde. Je dient daarom goed op de hoogte te zijn van de diverse arbeidsongeschiktheidsregelingen zoals WAO, WAJONG en WIA. Daarnaast zijn er verzekeringsartsen werkzaam bij particuliere verzekeringsmaatschappijen om te beoordelen in hoeverre verzekerden recht hebben op uitkering op basis van een particuliere arbeidsongeschikheidsverzekering of bij letselschade na een ongeval.

De opleiding
Om verzekeringsarts te worden doorloop je de opleiding ‘specialisme arbeid en gezondheid – verzekeringsgeneeskunde’, wat valt onder de sociaal-geneeskundige opleidingen. De opleiding is een combinatie van theoretisch en praktijkonderwijs. De opleiding omvat de volgende onderdelen: praktijkopleiding (gedurende 4 jaar in eigen werksituatie), cursorisch onderwijs en 12 weken stages.
De opleiding duurt 4 jaar.
De grootste groep aios verzekeringsgeneeskunde wordt opgeleid bij SGBO, Eerstelijnsgeneeskunde, Radboudumc. Er zijn geen vast aantal opleidingsplaatsen.
Naast UWV zijn er ook andere particuliere verzekeraars waar de opleiding gevolgd kan worden.

Klachten
– Geen enkele medische onderbouwing ter uitleg van beoordeling
– Gebrek aan medische kennis om tot uitleg of onderbouwing te kunnen komen.
– 99% Verslag is niet relevante informatie tav ziektebeeld
– Onjuiste verslaglegging zonder onderbouwing welke haaks staat op medische verslaglegging door specialisten in het dossier.
– Verzint zelf dingen erbij.
– Geeft geen enkel advies mbt ziektebeeld.
– Geen parate medische kennis of gebrek aan kennis beseffende de onderwerpen. Doet voorkomen of Apneu een griepje is die met een antibioticakuur na een paar dagen is genezen.
– Oordeelt zonder afwachting van nog zichtbaar te behalen resultaten vooruitlopend op nog lopende net gestarte behandeling. Pretendeert zodoende het beter te weten dan een afgestudeerde gespecialiseerde KNO arts.
– Beschikt niet over vermogen om ziektebeelden uit te leggen en op enig medisch vlak hierover advies te geven of eigen inzicht om tot onderbouwing te komen.
– Vind het belangrijker ipv over ziektebeeld oorzaken en gevolgen te praten over andere zaken. BV of verplichte verkoop van huis nog iets leuks heeft opgeleverd voorbijgaande aan enige emotionele schade die hierdoor bij patiënt geleden kan zijn.
– Is niet vermogend om op enigerlei emotionele vlakken zich te uiten of medeleven te tonen op empatisch gebied.
– Negeert volkomen de voorgaande aanwezig zijnde medische verslagleggingen door specialisten of blijk te geven van enige poging daartoe.
– Geeft blijk te geven van geen dossier kennis of poging daartoe te hebben ondernomen.
– Verwijt deze persoon een zichtbaar gebrek aan empathisch vermogen1).
1) bron: Simon Baron-Cohen ISBN 9789057123436 Nul emphatie. Brits hoogleraar ontwikkelingspsychopathologie in de afdelingen psychiatrie en experimentele psychologie aan de universiteit van Cambridge.
Het is voor mij als gewone burger onbegrijpelijk dat een dergelijk persoon mag functioneren binnen een instituut als het UWV. Deze persoon geeft 0,0 % blijk van enige kennis op het arts gebied of op het gebied van geneeskunde.
Het resultaat word 1 op 1 zonder enige twijfel overgenomen door de arbeidsdeskundige
Het geheel komt over als een poppenkast spel zonder enige medische onderbouwing of blijk gevend van een poging daartoe. Zodoende voorkomend dat hierdoor verslaglegging onderhevig zou kunnen worden aan zichtbare gebrek aan medische parate kennis welke benodigd is om überhaupt tot een beoordeling te kunnen komen.
Tevens lijkt het erop dat er bij deze persoon een persoonlijke kwestie ook een rol speelt. Het is deze persoon geenszins bevallen dat verzekeringsnemer ten eerste maal naar de afdeling bezwaar en beroep is geweest.
Uitermate vreemd dat de persoon die ertoe heeft geleid dat verzekeringsnemer ten eerste maal naar de afdeling bezwaar en beroep is gestapt uitgekozen wordt om dezelfde verzekeringsnemer nogmaals te kunnen beoordelen en er geen mogelijkheid geboden wordt om deze beoordeling door een onafhankelijke instantie te laten doen.
Het heeft er alle schijn van dat gehele verslaglegging door niemand wordt nagekeken enof inhoudelijk wordt getoetst of beoordeeld. Waardoor in dienst zijnde verzekeringsgeneeskundige vrij spel heeft alsook een schijnbare onaantastbare positie is gegeven in dit gehele proces.

Gewenste Oplossing:

Het instituut UWV is er niet voor verzekeringsnemer net als gewone verzekeraars is het er bij dit instituut alles aan gelegen om elke vorm van erkenning welke tot schade uitkering zou kunnen leiden te bagatelliseren en verantwoordelijkheid af te schuiven op verzekeringsnemer zelf.
Tevreden zou ik zijn als dergelijk geregistreerde BIG artsen getoetst en getest worden door een onafhankelijk instituut op aanwezige parate medische kennis en persoonlijke vermogens en kwalificatie om hierin te kunnen functioneren.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over UWV

Alle klachten die gemeld zijn door JerryGood