Klacht: Examencommissie schiet tekort bij behandeling bezwaar examen IT-strategie

op 11 mei 2017 over NCOI in de categorie Opleidingen en cursussen

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Op 12 maart 2017 heb ik de examencommissie onderstaande gestuurd:

Geachte heer, mevrouw,

Ik teken bezwaar aan tegen uw beslissing van 01-03-2017. Dit is de datum dat op e-Connect het cijfer is gecommuniceerd voor de module IT-strategie. Ik heb dit examen op
04-02-2017 afgelegd in Utrecht.

Ik ben het niet eens met de beslissing van de examinator omdat in na het inzien van het examen heb ontdekt dat de examinator enkele antwoorden onterecht als foutief heeft beoordeeld. Ik ben op 09-03-2017 afgereisd naar Utrecht om in het BCN ICT Centre het examen, antwoordmodel en bijbehorende beoordeling van de examinator in te zien.

Zoals reeds benoemd heb ik ontdekt dat de examinator een aantal antwoorden onterecht fout heeft gerekend. Om te beginnen bij vraag 1. Volgens mijn antwoordblad en het antwoordmodel (van NCOI) zou ik recht moeten hebben op de maximale score van 5 punten. In het examen werd namelijk gevraagd om minimaal drie punten die de CIO zou kunnen doen om de IT-strategie te formuleren. Minimaal drie antwoorden in het antwoordmodel komen overeen met mijn antwoorden.
Vraag 1 uit IT-strategie examen van 04-02-2017 komt een-op-een overeen met een oefen examenvraag die de docent de heer De Loos tijdens zijn lessen heeft behandeld. Zie hieronder de vraag en het bijbehorende antwoord:

VRAGEN
Door indiener VERWIJDERD

ANTWOORDEN
Door indiener VERWIJDERD

Hetzelfde geldt voor de beoordeling van vraag 2, 3, 4, 8, 9, 10 en 12. Op basis van het geraadpleegde antwoordmodel, ben ik van mening dat de examinator te streng is geweest bij het beoordelen van mijn antwoorden. Ik heb het antwoord van vraag 2 nog getoetst met de literatuur uit het boek van de De Groot ‘De essentie van strategie’. In dat boek wordt op bladzijde 86 t/m 88 mijn antwoord bevestigd.

ONTBREKEN VAN LITERATUURVERWIJZING IN ANTWOORDMODEL
Normaliter hoort in een antwoordmodel per ‘vraag antwoord’ combinatie een verwijzing te staan naar het relevante boek en bladzijde. In het antwoordmodel dat ik op 11-03-2017 ontbraken deze literatuurverwijzingen.

EXAMENDATUM STOND OP 04-02-2016 IPV 04-02-2017
In zowel het examenblad als het antwoordmodel stond (bovenaan de bladen) dat het afgenomen examen op 04-02-2016 was afgenomen.

Ik vind dat de examinator te kort is geschoten. Zoals beargumenteerd is hij er helaas niet in geslaagd om mijn antwoorden op waarde te beoordelen. Ik vind daarom dat mijn examenantwoorden te laag zijn beoordeeld.

Ik wil de examencommissie daarom vragen om mijn examen opnieuw te laten beoordelen. Op basis van mijn eigen beoordeling (antwoorden uit het boek) ben ik van mening dat ik ten onrechte circa 11 punten te weinig heb gekregen.

Ik wil mijn bezwaren graag mondeling toelichten in een hoorzitting.

Hoogachtend,

Het examen bestond uit 12 open vragen. Zoals hierboven te lezen (in het bezwaarschrift) heb Ik de examencommissie laten weten het niet eens te zijn met de beoordeling van 8 antwoorden. Gezien het grote aantal (2 derde van het gehele examen), heb ik helaas niet alle 8 vragen/antwoorden kunnen onderbouwen. Immers, NCOI stelt je helaas niet in het bezit van de vragen en de antwoorden.

DE EXAMENCOMMISSIE NEEMT BEZWAAR IN BEHANDELING
De examencommissie reageert op 14-03-2017 dat mijn bezwaar in behandeling is genomen en dat de examencommissie uiterlijk 10-04-2017 uitspraak doet.

OP 10-04-2017 VRAAGT DE EXAMENCOMMISSIE OM UITSTEL
Na vier weken in spanning gezeten te hebben, stuurt de examencommissie onderstaande op 10-04-2017 (de laatste dag)

Uw bezwaar ligt op dit moment ter behandeling bij de Examencommissie, de termijn voor de reactie staat op 10 april 2017. De Examencommissie heeft moeten concluderen dat er uitstel nodig is om een uitspraak te doen op uw bezwaar. Bij een bezwaar wordt er door de examencommissie een onderzoek uitgevoerd, bij uw bezwaar kan er nog geen conclusie worden verbonden aan het onderzoek en is verder onderzoek noodzakelijk. De Examencommissie heeft kenbaar gemaakt dat uiterlijk 24 april 2017 definitief een uitspraak zal volgen op uw bezwaar.

Met vriendelijke groet,
NCOI Opleidingsgroep

OP 24-04.2017 STUURT NCOI WEDEROM OP DE LAATSTE DAG DE UITSPRAAK

Op 24-04-2017 stuurt NCOI, wederom op de laatste dag, onderstaande mail met daarin de uitspraak:

De examencommissie heeft uw bezwaar van 14 maart 2017 ontvangen met betrekking tot het examen IT-strategie beoordeeld en deels gegrond verklaard.

De examencommissie stelt examinatoren aan om het tentamen af te nemen en de uitslag vast te stellen. De examinator is de persoon die het besluit heeft genomen uw opdracht met een onvoldoende resultaat te beoordelen. Conform wet- en regelgeving is hij dan ook diegene die het bezwaar inhoudelijk moet afhandelen. De examencommissie heeft uw bezwaar doorgezet naar de betreffende examinator. De examinator heeft de examencommissie niet voorzien van een oordeel op uw bezwaar.

Vraag 1
Bezwaar ongegrond. De oefenexamenvraag van de student is een geheel andere vraag dan de vraag uit het examen.
HIER BEN IK HET NIET MEE EENS! De vragen zijn qua zinsopbouw niet gelijk aan elkaar, maar qua vraagstelling wel.

Vraag 2
Bezwaar gegrond. Student heeft gelijk en recht op 3 extra punten.

Vraag 3
Bezwaar gegrond. In de motivatie van de student komen inderdaad begrippen voor die in de uitleg van het boek worden gebruikt echter op een andere manier en met een andere interpretatie. Het is enigszins een klok en klepel antwoord. Hier ben ik wat te streng geweest. Recht op 2 punten extra

Vraag 8
Recht op 1 punt extra

Vraag 12
Bij de eerste uitleg door geeft de student 4 criteria:
1. wordt wij/bedrijfsnaam genoemd: correct.
2. Wordt ‘Partner’ genoemd, alleen met de verkeerde interpretatie er bij.
3. Vooruitstrevendheid is onjuist. Drive komt inderdaad wel in een van de kenmerken voor.
4. Continue verbeteren is niet een van de kenmerken.

Vervolgens wordt een Missie van een verzekeraar gegeven terwijl er een IT-missie wordt gevraagd. Hiermee volstaat 6 van de 10 punten.

DE BEOORDELAAR STAAT ER HELAAS NIET BIJ STIL DAT VERZEKERAARS OOK EIGEN IT-AFDELINGEN HEBBEN.
IK BEN HET DAN OOK NIET EENS MET DE ZIENSWIJZE VAN DE BEOORDELAAR. Ik adviseer de beoordelaar het boek Implementing World Class IT Strategy pagina 56 te raadplegen.

Overige vragen die de student benoemt in het bezwaar vraag 4,9 en 10 zijn niet gemotiveerd en kunnen niet in behandeling worden genomen.

De Examencommissie heeft de reactie van de examencommissie marginaal getoetst en kan zich vinden in het oordeel van de examencommissie. Uw bezwaar is dan ook deels gegrond. Tegen deze beslissing staat beroep open bij het College van Beroep. Het college toetst alleen of de examencommissie procedureel juist gehandeld heeft. Het College kijkt uitdrukkelijk niet naar inhoudelijke argumenten.

Uw cijfer zal vandaag worden aangepast op uw e-Connect pagina.

KLACHT!
Mijn klacht is als volgt, te weten:

1) NCOI heeft op 14-03-2017 besloten om mijn bezwaar in behandeling te nemen. Daar was ik blij mee, want dat scheelt mij € 75. Dit bedrag dien je te betalen als je bezwaar indient. Het bedrag wordt terugbetaald als NCOI je bezwaar in behandeling neemt.

Vervolgens komt NCOI na een periode van zes weken tot een uitspraak. Tot mijn verbazing heeft dezelfde beoordelaar (examinator) mijn examen gedeeltelijk gecontroleerd.

Ik vind het niet te verteren dat dezelfde examinator mijn examen vragen heeft gecontroleerd. Op basis van zijn/haar beoordeling kan ik niet anders concluderen dat de docent zich alleen baseert op de antwoorden van het antwoordmodel. Ik krijg ook sterk de indruk dat de examinator de bij de module relevante literatuur niet heeft gelezen.

2) De examinator heeft in 2e instantie3 van de 5 beargumenteerde vragen beoordeeld met extra punten. Hij heeft te kennen gegeven te streng geweest te zijn bij zijn eerste beoordeling.
Op grond van de extra toegekende punten en bevestiging dat de beoordelaar te streng is geweest, snap ik het niet dat het hele examen opnieuw is beoordeeld.

3) De examencommissie geeft tot slot aan:

De Examencommissie heeft de reactie van de examencommissie marginaal getoetst en kan zich vinden in het oordeel van de examencommissie. Uw bezwaar is dan ook deels gegrond. Tegen deze beslissing staat beroep open bij het College van Beroep. Het college toetst alleen of de examencommissie procedureel juist gehandeld heeft. Het College kijkt uitdrukkelijk niet naar inhoudelijke argumenten.

Ik vind het onbegrijpelijk dat de examencommissie zichzelf toets. Daarnaast geldt tevens dat de toetsing marginaal is gedaan.

Tot slot wordt mij de mogelijkheid geboden om beroep aan te tekenen bij het Collega van Beroep. Dit lijkt een mooie mogelijkheid om duidelijk te maken dat ik het niet eens ben met de gang van zaken.
Maar, de kosten om beroep aan tekenen bedragen € 350.

4) Ik vind dat NCOI, de examencommissie en de beoordelaar (examinator) tekort zijn geschoten bij het in behandeling nemen van mijn bezwaar. NCOI stelt: Conform wet- en regelgeving is hij dan ook diegene die het bezwaar inhoudelijk moet afhandelen. Ik heb inmiddels diverse docenten gevraagd of ze bekend zijn met deze wet- en regelgeving. Geen van de docenten kent de door NCOI genoemde wet- en regelgeving. De docenten vonden het ook ongebruikelijk dat dezelfde examinator de herbeoordeling heeft uitgevoerd.

Gewenste Oplossing:

1) Allereerst welgemeende excuses van NCOI en de examinator aangaande de te lage waardering.
2) Een herbeoordeling door een andere examinator. Graag iemand die ook affiniteit heeft met de bij de module relevante literatuur.
3) Bij de herbeoordeling dient het gehele examen opnieuw beoordeeld te worden. De herbeoordeling van 3 vragen heeft geleid tot 6 extra punten. Ik snap overigens niet dat de examinator op basis van deze extra punten niet uit zichzelf het besluit heeft genomen om het hele examen opnieuw te beoordelen. Als je zo tekort bent geschoten bij de eerste beoordeling, zou je dat wel verwachten.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een email gestuurd naar NCOI over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Deze klacht is zojuist door NCOI in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

11 maanden geleden - We hebben bericht ontvangen dat NCOI een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

NCOI

Heeft op 01 juni 2017 om 14:51 geantwoord

Geboden Oplossing:

Beste student,

Uw klacht met betrekking tot het ingediende bezwaar voor de module IT-strategie is terecht gekomen bij de klachtencoördinator van het Examenbureau. Omdat de uitspraak van de Examencommissie bindend is kunnen zij uw klacht niet verder in behandeling nemen. Indien u van mening bent dat de Examencommissie aan de hand van uw bezwaar een andere beslissing of uitspraak had moeten doen dan heeft u de mogelijkheid om dit kenbaar te maken bij het College van Beroep.

Uw gewenste oplossing(en) kunnen wij om deze reden niet toekennen.

Heeft u nog vragen dan kunt u direct contact met ons opnemen via telefoonnummer : 035 6400 411.

Met vriendelijke groet,
NCOI Opleidingen

Heeft op 20 juni 2017 om 23:00 geantwoord

Deze klacht is helemaal niet opgelost. NCOI geeft aan dat ik een mogelijkheid heb om mijn onvrede kenbaar te maken bij het College van Beroep. Dit lijkt mooi, maar ze vertellen er niet bij dat hiervoor € 350 betaald moet worden.

Alle klachten die gemeld zijn door Omar Zeairi