Klacht: Opname gegevens en commercieel gebruik hiervan zonder toestemming

op 21 november 2016 over Graydon in de categorie Incassobureaus

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Graydon Nederland BV heeft via de Kamer van Koophandel mijn bedrijfsgegevens bemachtigd. Daar is niets mis mee, maar ik heb er wel bezwaar tegen dat mijn bedrijfsgegevens zonder toestemming worden gebruikt voor databases waar Graydon Nederland zelf commercieel belang bij heeft.

Gewenste Oplossing:

Ik eis een verwijdering uit de bestanden van Graydon Nederland BV, of Graydon dient een contract met mij te sluiten waarbij mijn contractuele voorwaarde zal zijn dat Graydon zich ertoe verplicht 75% van de inkomsten verkregen met mijn bedrijfsgegevens aan mijn bedrijf af te dragen.

Ik heb reeds een melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens, waarnaar Graydon Nederland BV refereert.

Indien Graydon Nederland BV zich niet schikt zal ik een bodemprocedure starten. Alle kosten hiervoor zal ik verhalen op Graydon Nederland BV.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een email gestuurd naar Graydon over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

11 maanden geleden - Deze klacht is zojuist door Graydon in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

11 maanden geleden - We hebben bericht ontvangen dat Graydon een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Graydon

Heeft op 25 november 2016 om 15:43 geantwoord

Geboden Oplossing:

Oplossing is alleen zichtbaar voor melder van de klacht

Heeft op 25 november 2016 om 16:36 geantwoord

Dit is geen oplossing. Ik ben bekend met de Autoriteit Persoonsgegevens. Zo kan ik u verzekeren dat een goedkeuring van hen niet meer is dan een hele plastische goedkeuring voor het verwerken van gegevens.

Ik geef u hier aan dat ik niet akkoord ga met de verwerking maar u handelt daar niet naar en probeert u zich er onderuit te praten. Dat Graydon haar bedrijfsactiviteit maakt van het bijhouden en verkopen van gegevens is het probleem van Graydon, niet van mijn zaak. Dat uw bestand niet compleet is met mijn gegevens is niet mijn probleem. Uw systeem deugt niet.

Indien u niet wenst om een contract met mij te sluiten sommeer ik u mijn gegevens te verwijderen. Indien u dit niet doet ben ik genoodzaakt een juridische procedure te beginnen waarvan de kosten voor uw rekening zullen komen. Daarnaast kan het uw integriteit publiekelijk schaden als dit proces er is.

Nogmaals, uw werkwijze is niet mijn probleem zolang u niet handelt uit naam van de overheid. U bent geen KvK, u bent geen overheidsinstantie, noch een aanverwante. U bent een bedrijf dat goedkeuring heeft om gegevens te verwerken en op te vragen. U heeft door uw vertrouwelijkheid dan wel de mogelijkheid zonder mijn tussenkomst gegevens op te vragen, doch geeft dat u niet de wettelijke bevoegdheid deze te gebruiken voor uw geldelijk gewin, als ik duidelijk kenbaar heb gemaakt daar niet akkoord mee te zijn.

U kunt kiezen mijn gegevens te behouden en 75% van de netto winst af te dragen aan Servicedrogist.eu. Indien u hiermee niet akkoord gaat en kiest mijn gegevens aan te blijven bieden zal een bodemprocedure moeten volgen. U maakt zich schuldig aan een onrechtmatige daad. De omschrijving en gevolgen van een onrechtmatige daad zijn in het Nederlandse recht vastgelegd in artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek. Ingevolge dit wetsartikel kunt u ook aansprakelijk worden gesteld voor de door mij geleden schade. Omdat mijn bedrijf geen rechtspersoon is, kan ik tegen u gebruik maken van het BW. U heeft namelijk te maken met een natuurlijk persoon in plaats van met een rechtspersoon. Dit is een wezenlijk verschil inzake de geldende wetgeving.

Graag zie ik uw reactie,

Hoogachtend,
Kenth Triesscheijn,
Jurist

Bericht van

11 maanden geleden - Graydon is, naast de inschrijving bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), ook lid van de Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus (NVH). De Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus heeft een gedragscode opgesteld, waaraan Graydon gebonden is. De regels van de gedragscode worden dan ook strikt door Graydon nageleefd. De Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus heeft de gedragscode conform artikel 25 Wbp voorgelegd aan Autoriteit Persoonsgegevens en haar verzocht een goedkeurende verklaring af te geven welke zij ook heeft afgegeven. U lijkt zich in uw bericht te beroepen op artikel 8 sub a Wbp waarin wordt gemeld dat persoonsgegevens enkel mogen worden verwerkt met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Naast deze mogelijkheid tot gegevensverwerking met toestemming van de betrokkene, biedt artikel 8 Wbp nog een vijftal andere gronden waardoor het “verantwoordelijken” (i.e. Graydon) toegestaan is om gegevens te verwerken, zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in haar motivering tot het afgeven van een goedkeurende verklaring onder meer bepaald dat de gedragscode voldoet aan de vereisten van artikel 8 Wbp. De Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus gaat ervan uit dat de aangesloten Handelsinformatiebureaus een beroep toekomt op de grond tot verwerken zoals opgenomen in artikel 8 sub f: de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert. De handelsinformatie die Graydon aanbiedt biedt derden de mogelijkheid om een verantwoord risicomanagement te voeren. Dit wordt gezien als een gerechtvaardigd doel om de bedoelde persoonsgegevens te verwerken. Mocht u ondanks bovenstaande nog steeds niet eens zijn met de stellingname van Graydon ten aanzien van de opname in onze database, wijs ik u op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Raad van Toezicht. De gegevens hierover vindt u op de site van de Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus (www.nvhinfo.nl).

Alle klachten die gemeld zijn door KRT16