Klacht: Dossier Meegroeihypotheek: waarde polis 7.948,25 per nov 2016 wijkt af van uw waarde per vandaag van 6.863,55

op 29 juli 2017 over ABN Amro in de categorie Banken

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

SAMENGEVAT

1) Ik accepteer de uitleg van uw afdeling polisbeheer niet en verzoek hen om mij , geheel transparant, een overzicht te verstrekken van het waardeverloop van de polis van begindatum 1 september 1997 tot en met heden. E.e.a. in nauwe relatie met alle producten, die samenhangen met mijn Meegroeihypotheek dossier.

2) Ik stel ABN AMRO bank en haar verzekeringsbedrijf nu reeds voor alsdan aansprakelijk voor de financiële gevolgen van het niet correct administreren van mijn aan de meegroeihypotheek gerelateerde polissen en spaarproducten, waardoor per 1 september 2017 een incorrect creditsaldo resteert.
Daarnaast stel ik ABN AMRO reeds nu voor alsdan geheel aansprakelijk voor de door mij te maken externe advieskosten, daaronder ook begrepen juridische, en mijn eigen declarabele uren, bij de waarheidsvinding van mijn hypotheekdossier.

ALGEMEEN

Dank voor uw moeite om afdeling polisbeheer een antwoord te laten bedenken.
Jammer genoeg is de kwaliteit van het antwoord ondermaats, onbegrijpelijk , niet transparant en zonder aansluiting op mijn individuele case.
Ik voel mij bestolen door uw verzekeringsmaatschappij en niet serieus genomen als preferred banking klant !

Ook gedurende de looptijd van de hypotheek zijn grote fouten met mijn dossier gemaakt, zélfs zodanig dat ik op uw hoofdkantoor bij uw Directeur Hypotheken cs persoonlijk de juiste status en bijpassende communicatie heb mogen uitleggen. Ook uw afdeling Klachtenmanagement was bij mijn dossier betrokken tot en met april 2012.

Voor de goede orde, per aanstaande 1 september dient mijn Meegroeihypotheek afgelost te worden door polissen en ik wil die datum dan ook in de praktijk gerealiseerd zien, mét de juiste onderliggende waarden van polissen.

INHOUDELIJK

De verklaring hiervoor is dat de kosten van de overlijdensrisicodekking met name ten laste gaan van het spaardeel (en niet van het beleggingsdeel).
Premies overlijdensrisicodekking (risicopremie)
De premies voor de overlijdensrisicodekking zijn variabel. De risicopremie wordt iedere maand bepaald aan de
hand van de leeftijd, de hoogte van het afgesproken bedrag bij overlijden en de opgebouwde waarde in de
verzekering. Voor het verschil tussen de opgebouwde waarde en het bedrag dat bij overlijden verzekerd is, wordt
risicopremie betaald. De risicopremie wordt niet bij de klant geïncasseerd, maar voor het bedrag van de
risicopremie wordt beleggingen verkocht of de risicopremie wordt van de hypotheekrenterekening afgeschreven.
Omdat de waarde van de verzekering steeds verandert, wijzigt ook de hoogte van de risicopremie.

€ 1.084,70 bedraagt het negatieve verschil tussen uw waarde per 11 juli 2017 ad € 6.863,55 en het aan mij gecommuniceerde bedrag ad. € 7.948,25 per 7 november 2016
Obv uw verklaring zijn dat kosten van de overlijdensdekking tussen november 2016 en juli 2017. Dit is niet aannemelijk !

Immers in mijn jaarpremie ad € 1027,32, laatst betaald per september 2016, is een gedeelte opgenomen voor overlijdensdekking.
Bijvoorbeeld in uw ‘Kosten en waardeoverzicht 2014’ , nooit een recentere opgave ontvangen, staat een premie risicodekking ad € 65,25 vermeld voor een geheel jaar !
Obv uw redenering zou deze risicodekking van € 65 per jaar ineens verhoogd zijn naar € 1084 over 8 maanden. Dat is niet aannemelijk !

Voor de goede orde, de door mij aan ABN AMRO toevertrouwde middelen van circa € 80 k zijn ruimschoots toereikend voor de aflossing van mijn hypotheekschuld ad € 6.753,78 !

Afsluitend,
het spijt mij te constateren, dat de vereffening van mijn geringe hypotheekschuld met aanzienlijke creditsaldi bij ABN AMRO op deze manier
moet plaatsvinden.

Met vriendelijke groeten,

Ed Pieters

From: theo.van.der.rijst@nl.abnamro.com
Sent: Friday, July 21, 2017 4:28 PM
To: Ed Pieters
Subject: Re: MGH waarde 7.948 per nov 2016 wijkt af van uw waarde per vandaag van 6.863,55

Beste Heer Pieters

Conform afspraak de reactie die ik van polis service heb mogen ontvangen :

De verklaring hiervoor is dat de kosten van de overlijdensrisicodekking met name ten laste gaan van het spaardeel (en niet van het beleggingsdeel).
Premies overlijdensrisicodekking (risicopremie)
De premies voor de overlijdensrisicodekking zijn variabel. De risicopremie wordt iedere maand bepaald aan de
hand van de leeftijd, de hoogte van het afgesproken bedrag bij overlijden en de opgebouwde waarde in de
verzekering. Voor het verschil tussen de opgebouwde waarde en het bedrag dat bij overlijden verzekerd is, wordt
risicopremie betaald. De risicopremie wordt niet bij de klant geïncasseerd, maar voor het bedrag van de
risicopremie wordt beleggingen verkocht of de risicopremie wordt van de hypotheekrenterekening afgeschreven.
Omdat de waarde van de verzekering steeds verandert, wijzigt ook de hoogte van de risicopremie.

Met vriendelijke groet,

Afdeling Polisbeheer
ABN AMRO | Polisbeheer Regio West

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print.

Volg ABN AMRO op:

Theo van der Rijst | Financieel Adviseur
ABN AMRO
District Groot Amsterdam Bordes 5 te 1315 TN Almere tel 0900-9210
Tel +31 (0)6 83627434
E-mail theo.van.der.rijst@nl.abnamro.com | Internet www.abnamro.nl

Gewenste Oplossing:

De aflossing van mijn MGH dient per 1 september a.s. plaats te vinden.
1) Die datum wil ik dus ook gerealiseerd zien.
(Alleen het maken van een afspraak voor een afspraak hierover te maken kostte al twee weken, afspraak datum nog paar weken verder en nu al weer sinds 11 juli onduidelijkheid over de basisgegevens in uw administratie..)

2) waarde polis 7.948,25 per nov 2016 , verhoogd met interest 4,75% wordt de waarde per 1 september 2017 ( en niet de 6.863,55 )

3) Indien u dat niet realiseert, dan verzoek ik ABN AMRO om mij , geheel transparant, een overzicht te verstrekken van het waardeverloop van de polis van begindatum 1 september 1997 tot en met heden. E.e.a. in nauwe relatie met ALLE producten, die samenhangen met mijn Meegroeihypotheek dossier.
Dus ook van de kapitaalmarktrekening met saldo van circa € 72.000

4) Daarnaast stel ik ABN AMRO reeds nu voor alsdan geheel aansprakelijk voor de door mij te maken externe advieskosten, daaronder ook begrepen juridische, en mijn eigen declarabele uren, bij de waarheidsvinding van mijn hypotheekdossier.

Bericht van Robin van Klacht.nl

2 weken geleden - Ik heb een email gestuurd naar ABN Amro over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

2 weken geleden - Deze klacht is zojuist door ABN Amro in behandeling genomen

Bericht van ABN Amro

2 weken geleden - Beste heer Pieters, Goed je hier telefonisch over te hebben gesproken. Ik heb contact gehad met mijn collega die u hier meerdere malen bij heeft geholpen. Zoals verwacht is het maken van een officiële klacht op dit moment de beste optie. Je gaf aan dat je nog documenten/cijfers hebt die voor de klacht van belang zijn. Mijn vraag is of je deze naar webcare@nl.abnamro.com wilt mailen. Vermeld in het onderwerp het referentienummer 17148. Jouw mail zal aan de bovenstaande informatie worden toegevoegd. Samen vormt dit de officiële klacht. Als je mail binnen is, wordt de klacht officieel ingediend. Je kunt dan binnen 3 werkdagen een bericht verwachten. Heb je nog vragen? Dan kun je deze ook uiteraard in je mail aan ons stellen. Met vriendelijke groet, ABN AMRO Webcare Janwalter

Reactie van de melder van de klacht EdPie

2 weken geleden - Beste JanWalter, Dank voor uw aanpak, hoop dat het snel tot duidelijkheid leidt. Mijn hypotheekdossier gisteravond naar uw emailadres verzonden. Kunt u zelf ook concluderen wat een puinhoop de hypotheekorganisatie en aab verzekeringen is. Met vriendelijke groeten

Bericht van ABN Amro

2 weken geleden - Beste heer Pieters, Ik heb de mails ontvangen. Dit is samen met de initiële klacht officieel ingediend. Binnen 3 werkdagen kun je hierop een reactie ontvangen. Aan de klacht zal een klachtbehandelaar worden gekoppeld. Voor inhoudelijke vragen over de klacht kun je bij deze klachtbehandelaar terecht. Mocht je nog vragen voor mij hebben, kun je die uiteraard hier op het forum stellen. Met vriendelijke groet, ABN AMRO Webcare Janwalter

Reactie van de melder van de klacht EdPie

2 weken geleden - Dank voor de aanpak Ik laat mij graag verrassen Aansprakelijkheidsstelling en deadline blijft onverkort overeind

Alle klachten die gemeld zijn door EdPie