Klacht: codering bij bkr

op 13 mei 2020 over Hoist Finance in de categorie Vermogensbeheer

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Ik had een dlk bij interbank lopen met 10%aan rente. Deze is overgekiocht door hoist. Mbv een advocaat heb ik een vaststellingsovereenkomst bereikt. Nu heeft hoist mij met een a3 codering gemeld bij bkr. Ondanks het feit dat het te betalen bedrag aanzienlijk lager is en ik maandelijks netjes mijn betaling voldoe weigeren ze om de codering om te zetten. Dit terwijl er toen is afgesproken dat er een doorhaling vd codering zou plaatsvinden. Ettelijke malen hun aangeschreven zonder respons of resultaat. Ik wil mijn hypotheek omzetten maar dat lukt niet door deze codering van ze. Help.

Gewenste Oplossing:

ik ben nog niet tevreden. Ik moet de hyootheekadviseur nu 750euro betalen voor nul komma nul resultaat.

Bericht van Robin van Klacht.nl

4 maanden geleden - Ik heb een email gestuurd naar Hoist Finance over deze klacht.

Bericht van Hoist Finance

4 maanden geleden - Geachte mevrouw Hasselbaink,U vraagt om aanpassing van de registratie bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). U geeft daarvoor als reden dat u uw hypotheek wil oversluiten. Wij begrijpen uw reden en vinden de situatie waarin u nu zit vervelend voor u. In deze mail leggen wij u uit waarom wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen. Belang van het BKR Het BKR registreert op onafhankelijke en objectieve wijze de financiële verplichtingen van consumenten, om zo kredietrisico’s en probleemschulden te voorkomen, waardoor een maatschappelijk verantwoorde wijze van financiële dienstverlening wordt bevorderd. Slechts de feitelijke gang van zaken wordt geregistreerd. De wettelijke verplichting om deze gegevens bij het BKR te registreren vloeit voort uit 4:32 lid 1 van de Wet op het Financieel toezicht (Wft), waarbij kredietverleners gebonden zijn aan het Algemeen Reglement CKI.Een kloppende BKR-registratie is van belang voor de consument en voor de maatschappij in het algemeen: consumenten worden beschermd en problemen worden voorkomen. Kredietaanbieders kunnen bij het verstrekken van een nieuw krediet een zorgvuldige afweging maken om het krediet al dan niet te verstrekken. Dit systeem functioneert alleen naar behoren indien deze kredietverstrekkers kunnen vertrouwen op een correcte registratie van de gegevens, voor de periode die daarvoor voorgeschreven is.Het BKR registreert de volgende gegevens: • naam van de klant; • het leenbedrag; • de datum van de overeenkomst; • de duur van de overeenkomst; • de datum van de volledige betaling.Het BKR registreert ook onregelmatigheden, zoals: • betalingsachterstanden (code A); • achterstand is ingelopen, nadat zich enkel een situatie van achterstand heeft voorgedaan en nog voordat de gehele vordering opeisbaar is gesteld (code H); • geheel opeisbaar gestelde vorderingen (code 2); • afboekingen voor een bedrag groter dan 250 euro (code 3); • betaling tegen finale kwijting (code 3 en de laatste betaaldatum); • getroffen aflossings- of betalingsregelingen, nadat zich enkel een situatie van achterstand heeft voorgedaan en de vordering nog niet geheel opeisbaar is geworden (code 1).Tegen finale kwijting U heeft een betaalregeling afgesloten met deurwaarder LAVG. In de overeenkomst is geen bepaling opgenomen dat er een codering zou worden verwijderd bij het BKR. Wij hebben u telefonisch en schriftelijk uitgelegd dat wij na de laatste betaling een bijzonderheidscode 3 en een werkelijke einddatum zullen melden aan het BKR. Vijf jaar na de melding van de werkelijke einddatum schoont het BKR uw gegevens op.Belangenafweging U stelt dat u belang heeft bij de verwijdering van de negatieve BKR-registratie, omdat u graag uw hypotheek wil oversluiten. De BKR-registratie zou hiervoor de enige belemmering zijn. U heeft echter niet aangetoond dat dit zonder de registratie wél mogelijk is. Het is kredietverstrekkers niet toegestaan enkel op grond van een negatieve registratie een aanvraag af te wijzen, zij dienen alle persoonlijke omstandigheden van de aanvrager in hun beoordeling te betrekken.Bij de belangenafweging dient uw persoonlijke situatie afgezet te worden tegen het algemene belang van de verplichting van financiële instellingen om de registratie te handhaven. Volgens de ‘Handreiking belangenafweging’ van het BKR d.d. januari 2018 kan op basis van deze belangenafweging in zeer uitzonderlijke gevallen een terechte registratie alsnog worden verwijderd, omdat deze disproportioneel blijkt. Dit betekent uiteraard niet dat aan elk verzoek op correctie moet worden voldaan. Indien kredietaanbieders op lichtvaardige gronden meegaan met het verzoek van de kredietnemer om registraties te verwijderen, zal dit in grote mate afbreuk doen aan de betrouwbaarheid van de informatie die wordt geregistreerd bij het BKR en daarmee aan de betrouwbaarheid van de kredietwaardigheidstoets die deelnemers op grond van de Wft dienen uit te voeren.Bij de belangenafweging spelen de volgende omstandigheden een rol:: • De omvang van de schuld enof de achterstand • Of een eventuele betaalregeling stipt is nagekomen • De reden voor het ontstaan en voortbestaan van de achterstand en de mate van verwijtbaarheid • Uw huidige financiële situatie (waaronder het inkomen) en als deze stabiel is, hoe lang al • Of u andere schulden heeft • Of er sprake is geweest van ernstige (al dan niet structurele) wanbetaling • De omstandigheid dat de lening (bijvoorbeeld voor de koop van een woning) niet kan wachten tot de vijfjaarstermijn is verstreken bijvoorbeeld vanwege gezins- en woonsituatie) • Het verstrijken van de tijd sinds het inlossen van de schuld.Na afweging van de belangen en beoordeling van bovenstaande factoren komt Hoist tot de conclusie dat uw belang niet kan opwegen tegen het belang van een juiste, op werkelijkheid berustende registratie.Het BKR registreert slechts de feitelijke gang van zaken, en dat is dat er voor een vordering waarvoor u aansprakelijk bent een achterstand is ontstaan.Conclusie Er is niet aannemelijk gemaakt dat sprake is van zwaarwegende persoonlijke omstandigheden, waardoor er kan worden afgeweken van het algemene belang dat wordt gediend door een correcte registratie bij het BKR. Met bovenstaande toelichting op deze afwijzing voldoet Hoist aan de verplichting die volgt uit art. 12 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij begrijpen uw situatie en wij begrijpen dat u graag verder wilt, maar wij als kredietverstrekker hebben de wettelijke plicht om de feiten door te geven aan het BKR en hebben weinig ruimte om van deze plicht af te wijken.Indien u het niet eens bent met onze afwijzing Als u het niet eens bent met onze afwijzing kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie BKR, Diepenbrockstraat 54, 1077 WB Amsterdam. Voor meer informatie over deze procedure verwijzen wij u naar www.bkr.nl. U heeft tot twee maanden na de datum van deze brief of e-mail om uw klacht bij De Geschillencommissie BKR in te dienen. De kosten hiervoor zijn € 50,00. Als De Geschillencommissie BKR u in het gelijk stelt krijgt u dit bedrag terug.U kunt er ook voor kiezen om uw klacht direct aan de rechtbank voor te leggen. U heeft dan zes weken na de datum van deze brief de tijd om een advocaat in te schakelen en rechtsmaatregelen te nemen.Vertrouwende erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Met vriendelijke groet, Hoist Finance ABGeachte mevrouw Hasselbaink,U vraagt om aanpassing van de registratie bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). U geeft daarvoor als reden dat u uw hypotheek wil oversluiten. Wij begrijpen uw reden en vinden de situatie waarin u nu zit vervelend voor u. In deze mail leggen wij u uit waarom wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen. Belang van het BKR Het BKR registreert op onafhankelijke en objectieve wijze de financiële verplichtingen van consumenten, om zo kredietrisico’s en probleemschulden te voorkomen, waardoor een maatschappelijk verantwoorde wijze van financiële dienstverlening wordt bevorderd. Slechts de feitelijke gang van zaken wordt geregistreerd. De wettelijke verplichting om deze gegevens bij het BKR te registreren vloeit voort uit 4:32 lid 1 van de Wet op het Financieel toezicht (Wft), waarbij kredietverleners gebonden zijn aan het Algemeen Reglement CKI.Een kloppende BKR-registratie is van belang voor de consument en voor de maatschappij in het algemeen: consumenten worden beschermd en problemen worden voorkomen. Kredietaanbieders kunnen bij het verstrekken van een nieuw krediet een zorgvuldige afweging maken om het krediet al dan niet te verstrekken. Dit systeem functioneert alleen naar behoren indien deze kredietverstrekkers kunnen vertrouwen op een correcte registratie van de gegevens, voor de periode die daarvoor voorgeschreven is.Het BKR registreert de volgende gegevens: • naam van de klant; • het leenbedrag; • de datum van de overeenkomst; • de duur van de overeenkomst; • de datum van de volledige betaling.Het BKR registreert ook onregelmatigheden, zoals: • betalingsachterstanden (code A); • achterstand is ingelopen, nadat zich enkel een situatie van achterstand heeft Voorgedaan en nog voordat de gehele vordering opeisbaar is gesteld (code H); • geheel opeisbaar gestelde vorderingen (code 2); • afboekingen voor een bedrag groter dan 250 euro (code 3); • betaling tegen finale kwijting (code 3 en de laatste betaaldatum); • getroffen aflossings- of betalingsregelingen, nadat zich enkel een situatie van achterstand heeft voorgedaan en de vordering nog niet geheel opeisbaar is geworden (code 1).Tegen finale kwijting U heeft een betaalregeling afgesloten met deurwaarder LAVG. In de overeenkomst is geen bepaling opgenomen dat er een codering zou worden verwijderd bij het BKR. Wij hebben u telefonisch en schriftelijk uitgelegd dat wij na de laatste betaling een bijzonderheidscode 3 en een werkelijke einddatum zullen melden aan het BKR. Vijf jaar na de melding van de werkelijke einddatum schoont het BKR uw gegevens op.Belangenafweging U stelt dat u belang heeft bij de verwijdering van de negatieve BKR-registratie, omdat u graag een huis zou willen kopen, waarvoor een hypotheek benodigd is. De BKR-registratie zou hiervoor de enige belemmering zijn. U heeft echter niet aangetoond dat u zonder de registratie wél een hypotheek zou kunnen krijgen. Het is kredietverstrekkers niet toegestaan enkel op grond van een negatieve registratie een aanvraag af te wijzen, zij dienen alle persoonlijke omstandigheden van de aanvrager in hun beoordeling te betrekken.Bij de belangenafweging dient uw persoonlijke situatie afgezet te worden tegen het algemene belang van de verplichting van financiële instellingen om de registratie te handhaven. Volgens de ‘Handreiking belangenafweging’ van het BKR d.d. januari 2018 kan op basis van deze belangenafweging in zeer uitzonderlijke gevallen een terechte registratie alsnog worden verwijderd, omdat deze disproportioneel blijkt. Dit betekent uiteraard niet dat aan elk verzoek op correctie moet worden voldaan. Indien kredietaanbieders op lichtvaardige gronden meegaan met het verzoek van de kredietnemer om registraties te verwijderen, zal dit in grote mate afbreuk doen aan de betrouwbaarheid van de informatie die wordt geregistreerd bij het BKR en daarmee aan de betrouwbaarheid van de kredietwaardigheidstoets die deelnemers op grond van de Wft dienen uit te voeren.Bij de belangenafweging spelen de volgende omstandigheden een rol:: • De omvang van de schuld enof de achterstand • Of een eventuele betaalregeling stipt is nagekomen • De reden voor het ontstaan en voortbestaan van de achterstand en de mate van Verwijtbaarheid • Uw huidige financiële situatie (waaronder het inkomen) en als deze stabiel is, hoe lang al • Of u andere schulden heeft • Of er sprake is geweest van ernstige (al dan niet structurele) wanbetaling • De omstandigheid dat de lening (bijvoorbeeld voor de koop van een woning) niet kan wachten tot de vijfjaarstermijn is verstreken (bijvoorbeeld vanwege gezins- en woonsituatie) • Het verstrijken van de tijd sinds het inlossen van de schuld.Na afweging van de belangen en beoordeling van bovenstaande factoren komt Hoist tot de conclusie dat uw belang niet kan opwegen tegen het belang van een juiste, op werkelijkheid berustende registratie.Het BKR registreert slechts de feitelijke gang van zaken, en dat is dat er voor een vordering waarvoor u aansprakelijk bent een achterstand is ontstaan.Conclusie Er is niet aannemelijk gemaakt dat sprake is van zwaarwegende persoonlijke omstandigheden, waardoor er kan worden afgeweken van het algemene belang dat wordt gediend door een correcte registratie bij het BKR. Met bovenstaande toelichting op deze afwijzing voldoet Hoist aan de verplichting die volgt uit art. 12 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij begrijpen uw situatie en wij begrijpen dat u graag verder wilt, maar wij als kredietverstrekker hebben de wettelijke plicht om de feiten door te geven aan het BKR en hebben weinig ruimte om van deze plicht af te wijken.Indien u het niet eens bent met onze afwijzing Als u het niet eens bent met onze afwijzing kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie BKR, Diepenbrockstraat 54, 1077 WB Amsterdam. Voor meer informatie over deze procedure verwijzen wij u naar www.bkr.nl. U heeft tot twee maanden na de datum van deze brief of e-mail om uw klacht bij De Geschillencommissie BKR in te dienen. De kosten hiervoor zijn € 50,00. Als De Geschillencommissie BKR u in het gelijk stelt krijgt u dit bedrag terug.U kunt er ook voor kiezen om uw klacht direct aan de rechtbank voor te leggen. U heeft dan zes weken na de datum van deze brief de tijd om een advocaat in te schakelen en rechtsmaatregelen te nemen.Vertrouwende erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Met vriendelijke groet, Hoist Finance ABPostadres Postbus 70150 1007 KD AmsterdamTelefoon 088-1414000 Fax 088 - 14 14 079Telefonische bereikbaarheid maandag tm vrijdag 08.30 - 17.00E-mail [email protected] website www.hoistfinance.comKvK 68 34 26 16Bankgegevens IBAN NL 61INGB0674802799 BIC INGBNL2A t.n.v. Hoist Finance AB Amsterdam

Alle klachten die gemeld zijn door Tjat70