Klacht: Betreffende Direct Pay betaling 27-04-2012 VOLDAAN .

op 20 juni 2012 over Directpay in de categorie Financieel Algemeen

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Mijn klacht is, dat alles voldaan is. Dit zijn de facturen die ik voldaan heb en hen een hele andere factuur nummer die mijn onbekend is en verschild met die ik betaald heb,ik moet nu 2 verschillende bedragen betalen van het zelfde factuur;
29-05-2012 factuur: 902272 voldaan, rekening .937619.
02-04-2012 factuur: 11090080 voldaan, rekening .937619.
02-03-2012 factuur: 11078273 voldaan, rekening .50991925.
18-01-2012 geen factuur, niet ingevuld(door mij) (dit zal wel fac:67993 zijn): 1044532, rekening .50991925 voldaan.(naar mijn veronderstelling is alles voldaan) Behalve het factuur van mei.(dit schreef Direct Pay)
Geachte heer/mevrouw R….t,
U gaat volledig voorbij aan het feit dat wij u op 11-06 per e-mail hebben uitgelegd hoe uw betaling van € 118,06 verwerkt is, wij hebben u dus wel degelijk een reactie gegeven.

Vervolgens één maal telefonisch op 11-06 om 13.50 uur, en één maal om 14.59 uur.
Daarna heb ik u het nogmaals in de onderstaande mail uitgelegd.Wij wijzen u er eveneens op dat als uw betaling uitblijft de kosten voor u alleen maar zullen oplopen ook zal uw aansluiting niet worden hersteld.
Vertrouwende u met deze informatie van dienst te zijn geweest verblijven wij,

Met vriendelijke groet,

DirectPay Services B.V.(daar heb ik op gereageerd)
Geachte heer, mevrouw*

Op 11-06-2012 heb ik u verzocht mij Facturen goed te verwerken.

Over de kwaliteit van uw werkzaamheden ben ik niet tevreden. om dat alles voldaan is op
29-05-2012 factuur: 902272 voldaan, rekening .937619.
02-04-2012 factuur: 11090080 voldaan, rekening .937619.
02-03-2012 factuur: 11078273 voldaan, rekening .50991925.
18-01-2012 geen factuur, Debiteurnum: 1044532, rekening .50991925.

Op grond van Boek 6, artikel 162 van het burgelijk wetboek stel ik, *aansprakelijk voor alle velies wat Meneer * mis heb gelopen door zijn werk.
Dit zal op Mevr * verhaald worden.
Dientengevolge betwist ik dan ook uw nota en verzoek u deze naar aanleiding van het vorenstaande aan te passen.

Op 12 jun 2012 heb ik u reeds de gelegenheid gegeven mijn klacht(en) met betrekking tot de abonnementsovereenkomst te verhelpen.

Tot nu toe heeft u echter niets ondernomen om mij tegemoet te komen om mijn klacht(en) te verhelpen.
Door middel van deze brief geef ik u nu de laatste kans om op afdoende wijze mijn klacht(en) op te lossen.

Artikel 10 De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
Mijn voorgaande facturen van 01-01-2012 tot 01-05-2012 aan mijn te (verstrekken) toetesturen.
Mevr* zich voor leggen als Debiteurenbeheer en hier voor geleerd is mijn toetesturen.
Mijn voorgaande bank afschrifen die dirplay in hen bezit heeft mijn toetesturen.
Wij hebben 4 keer cotact gehad met Youfone altijd aangesloten om dat er geen rekeningen open stonden(graag uit leg)
Ik verwacht dat u binnen twee weken mijn klacht in behandeling neemt.

Indien u niets onderneemt binnen de gestelde termijn of de oplossing die u biedt onvoldoende is, leg ik deze klacht voor aan de Geschillencommissie Telecommunicatie.
Ik verzoek u binnen twee weken schriftelijk te reageren op mijn mail (of) brief.
Hoogachtend,
(waar hen reactie op heb gegeven)

Geachte heer/mevrouw F…,

Allereerst zien wij graag een officieel schrijven van u als sociaal raadman zijnde tegemoet met de gegevens van het kantoor waarbij u werkzaam bent tegemoet, alvorens wij uw correspondentie in behandeling zullen nemen. Wij betwisten derhalve de authenticiteit van uw e-mail.

Er is geen sprake van een klacht, er is sprake van een uitblijvende betaling welke uitsluitend door debiteur te verhelpen is.

U kunt in dit geval een medewerker van een bedrijf niet aansprakelijk stellen op grond van onrechtmatige daad. Wij betwisten dan ook dat hier sprake van is. Ook kunt u geen medewerker van een bedrijf aansprakelijk stellen daar er geen sprake is van onrechtmatig handelen. U kunt dan ook niets verhalen op de desbetreffende medewerker.

Een onrechtmatige daad kan uitsluitend aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, de betaling tijdig en volledig verrichten is ten alle tijden de verantwoordelijkheid van de debiteur zelf.

U kunt de facturen opvragen bij Youfone.

De bankafschriften die u gezonden heeft, heeft u zelf in uw bezit. Het is ons dan ook onduidelijk waarom u ons verzoekt deze aan u toe te zenden.

Youfone kan niet in het systeem van DirectPay Services B.V. kijken en kan dus ook niet zien of er nog wel of geen rekeningen open staan.

Overigens is het ons ook onduidelijk wat u wilt ontvangen op grond van artikel 10 Wbp, nu dit artikel ziet op het bewaren van persoonsgegevens en niets van doen heeft met het verstrekken van informatie.

Uw betaling van € 118.06 hebben wij op uw uitdrukkelijke verzoek afgeboekt op factuur 902272 d.d. 23-05-2012 waardoor factuur 67993 d.d. 27-04-2012 weer open is komen te staan, hier heeft u reeds 15 dagen geleden een aanmaning voor ontvangen waarvan de betalingstermijn verstreken is, uw dossier zal spoedig overgedragen worden aan ons incassobureau.

Vertrouwende u met deze informatie van dienst te zijn geweest verblijven wij,

Met vriendelijke groet,

DirectPay Services B.V.

*

Debiteurenbeheer

(waar ik op gereageerd heb)

Geachte Mevrouw, *

Graag uit ik mijn ongenoegen over ons mail contact.

Mijn klacht is wel degelijk een klacht zoals ik hem u heb voorgelegd.
Het feit dat ik een aantal wet´s artikelen heb benoemd, hoeft niet direct uit te wijzen dat ik mij zelf aangeef als een sociaal raadslid.(of mijn email aanduiding).
Het benoemen van wet´s artikelen is vrij.
Het feit dat ik de ´ problemen die ik ervaar´ bij jullie wil verhalen is naar mijn mening een gezond verstand. Helaas heeft u dit niet zo geïnterpreteerd.
Ik vind het heel jammer, dat ik nog steeds geen bevredigend antwoord heb gehad op mijn vraag hoe de achterstand is ontstaan. Daarom ben ik nog steeds van mening dat de fout bij jullie bedrijf ligt. En ik richt dus niet op de persoon zoals u eerder aangaf. Het wordt natuurlijk wel erg persoonlijk als 1 van uw medewerkers mij op mijn fouten gaat wijzen, maar dat ter zijde.
Het dreigen met het overdragen naar een incasso bedrijf, vind ik een ernstige bedreiging gaat u zo om met uw klanten om.
Het feit dat ik uit liefdadigheid dit probleem wil oplossen(voor de heer T. G…) is nogmaals niet een feit dat ik behoor tot een sociaal raadslid. Mijn functie doet er naar mijn mening verder niet toe.

Graag ontvang ik van uw duidelijk omschreven wat nu het probleem is. En dat wil ik het graag duidelijk hebben. In voorgaande mails wijst u, namelijk op uw voorgaande mails. Helaas zijn deze niet duidelijk voor mij. Het is voor mij pas duidelijk als uw goed kan aantonen of uitleggen waar het fout is gegaan. Het feit dat er nu een betalingsachterstand is, is duidelijk. Maar hoe hij is ontstaan is voor mij nog steeds onduidelijk.

Graag zie ik een reactie tegemoet.

Mvg,

(waar DirectPlay op reageerde)
Geachte mevrouw F….,

Wij hebben zoals wij reeds aangaven de betaling van € 118.06 op het uitdrukkelijke verzoek van debiteur afgeboekt op factuur 902272 d.d. 23-05-2012 waardoor factuur 67993 d.d. 27-04-2012 weer open is komen te staan.

Het dossier is inmiddels overgedragen aan Webcasso B.V. omdat wij vanwege het verzoek van debiteur genoodzaakt waren de betaling te corrigeren en op zijn/haar wens af te boeken op factuur 902272 ad. € 118,06 waardoor de oudste factuur weer open is komen te staan.

Vertrouwende u met deze informatie van dienst te zijn geweest verblijven wij,

Met vriendelijke groet,

DirectPay Services B.V.
(waar ik op antwoorden)
Geachte heer, mevrouw *

Hierbij wil ik reageren op uw brief van 15 juni 2012.

mijn klacht (en) betreffende betalingen die volledig zijn voldaan en facturen wat mijn algemeen onbekend is.

Ik heb u al meerdere malen mijn klacht(en) voor gelegd.

U heeft hier vervolgens niks aangedaan. U geeft steeds een vaag antwoord op mijn klacht. Ik heb u al meerdere malen vriendelijk verzocht het probleem voor te leggen. Ik weet dat ik nu een maand achter loop. Ik wil graag weten wat de oorzaak hier van is!

Uw legt mij per e-mail voor op 12 juni 2012 dat er nog een betaling open staat van €;85.95 factuur 67993.

Op 30 mei 2012 legt uw mijn per brief voor dat er een betaling van €;91,06 voldaan moet woorden, met factuur 67993(beetje raar 2 verschillende bedragen).

De factuur 67993 is mijn algemeen onbekend, de volgende facturen zijn bij mijn bekend wat per e-mail naar mijn mail is gestuurd door directpay:

29-05-2012 factuur: 902272 voldaan, rekening .937619.
02-04-2012 factuur: 11090080 voldaan, rekening .937619.
02-03-2012 factuur: 11078273 voldaan, rekening .50991925.
18-01-2012 geen factuur, niet ingevuld(door mij) (dit zal wel fac:67993 zijn):

1044532, rekening .50991925 voldaan.(naar mijn veronderstelling is alles voldaan) Behalve het factuur van mei.

Jullie hebben de verantwoordelijkheid om betalingen te verwerken.Graag bij dezen een vraag naar u uit. Ik wil graag kenmerk van factuur 18 jan 2012, omdat ik die namelijk wel vermeld heb. Op mijn bank afschriften ik kan u er op wijzen dat er nooit een incasso heeft plaats gevonden op uw genoemde datum. Ik wil u vriendelijk verzoeken mij informatie / uitleg te geven over de boven genoemde facturen van 18 jan 2012 tot 29 mei 2012.

In uw e-mail van 12 juni 2012 legt u mijn voor dat het dossier inmiddels is over gedragen aan het Web incasso. Het is wettelijk verplicht de klacht(en) bezwaarschriften die worden ingediend op te lossen, en daarna over te gaan op het overdragen aan een incasso deurwaarden.

Graag bevestig ik nogmaals, dat het voorleggen van wetsartikelen is toegestaan als individu/burger. Daar hoef ik geen raadslid voor te zijn.

Afwachtend,

Gewenste Oplossing:

Zo uw ziet is alles betaald,en woord er niks mee gedaan zo uw kunt zien.en ik hier door mijn werk veel problemen op loopt en nu al ruim een maand niet kan gebruiken,wil ik de gemaakte kosten die door Direct op hen terverhalen,als dit mogelijk is. en ik zeker niet betalen ga wat ik reeds heb gedaan.

Bericht van Robin van Klacht.nl

5 jaren geleden - Deze klacht is zojuist door Directpay in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

5 jaren geleden - We hebben bericht ontvangen dat Directpay een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Directpay

Heeft op 29 oktober 2012 om 13:10 geantwoord

Geboden Oplossing:

Controle van onze administratieve systemen geeft aan dat u terecht een klacht heeft ingediend. Er bleek nog een onbekende betaling van u in onze administratie te staan. Deze is verwerkt waardoor u geen openstaand saldo heeft. Ons incassobureau is op de hoogte gesteld en heeft uw dossier gesloten. Wij bieden u onze excuses aan voor de gemaakte fout.

Alle klachten die gemeld zijn door Gerry1234